Dokumenty

Lista dokumentów wymaganych podczas rekrutacji 2023/2024

Wydruki z systemu rejestracji online (IRK)
 • Podanie o przyjęcie na studia;
 • Oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej;
 • Opcjonalnie – Oświadczenie rodzica niepełnoletniego kandydata

Dokumenty muszą być wydrukowane z konta kandydata (z systemu IRK) i podpisane. Skany podpisanych dokumentów muszą zostać załączone w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców.

 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub egzaminów maturalnych (kandydaci na studia licencjackie) / oryginał dyplomu licencjata lub magistra (kandydaci na studia magisterskie) wraz z suplementem do dyplomu

W przypadku przyjęcia na studia pierwszego stopnia (licencjackie)  lub jednolite studia magisterskie – oryginał świadectwa szkolnego  lub innego dokumentu (z suplementem, zawierającym pełną listą ocen końcowych) uprawniającego do podjęcia studiów na poziomie uniwersyteckim w kraju, w którym wydano świadectwo/ dokument.

W przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia (magisterskie) – dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub równoważnych) z suplementem, zawierającym pełną listą ocen uzyskanych podczas studiów, uprawniających do kontynuowania studiów na poziomie uniwersyteckim w kraju, w którym został wydany dyplom.

Dokument potwierdzający możliwość kontynuowania nauki na studiach I stopnia na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej

Dokument wymagany jest tylko od kandydatów na studia I stopnia.

Pismo o prawie do kontynuacji nauki na studiach I stopnia musi być wydane przez uprawnioną do tego instytucję, np. Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych itp.

Dokument powinien potwierdzać prawo kandydata do podjęcia studiów wyższych w kraju pochodzenia.

Dokument powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko kandydata, numer paszportu kandydata, datę urodzenia, numer/serię świadectwa dojrzałości, kraj wydania dokumentu oraz jego cel (tj. prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania).

Dokument jest obowiązkowy w procesie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą, które w Polsce prowadzi Kuratorium Oświaty.


Wyżej wymieniona procedura nie jest przeprowadzana w przypadku dokumentów wydanych w: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi (do 3.11.2023), Bułgarii, Chile, Chinach, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Japonii, Korei, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

Oprócz wyżej wymienionych krajów, z mocy prawa uznawane są następujące dokumenty:

– IB (International Baccalaureate) dyplomy, wydawane przez International Baccalaureate Organization w Genewie;
– dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją określającą Statut Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

 
Legalizacja / apostille oraz uznanie dokumentu wyksztacenia wydanego poza granicami Polski

Świadectwo szkolne (matura) / dyplom  muszą być zalegalizowane i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomem.

Legalizacja/apostille jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej.

Legalizacje należy dokonać w przypadku dokumentów wydanych w państwach niebędących stronami Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.

Legalizacje dokonuje polska placówka konsularna właściwa dla danego kraju.


Uznanie

 

Ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

Zagraniczne świadectwa szkolne mogą być uznawane w Polsce automatycznie lub w wyniku administracyjnego procesu uznawania, które przeprowadza Kuratorium Oświaty.

Automatyczne uznanie

Automatyczne uznanie oznacza, że świadectwa, dyplomy lub inne dokumentów uznane w Polsce na mocy prawa mogą być składane bezpośrednio na uniwersytet lub przedstawione pracodawcy bez prośby polskich władz o dodatkowe potwierdzenie uznania lub postępowanie.

Procedura uznania prowadzona przez Kuratorium Oświaty

Jeśli twoje świadectwo ukończenia szkoły nie może zostać automatycznie uznane, musi przejść procedurę uznania.

 

Ubieganie się o przyjęcie na drugi stopień studiów

Dylom ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawnia do przyjęcia na studia drugiego stopnia, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany.
 • potwierdza zakończenie wspólnego programu stworzonego przez zagraniczne uczelnie wyższe i zapewnia dostęp do programów drugiego stopnia w co najmniej jednym kraju, w którym zostało ono przyznane.
 • jest uznawany na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeśli twój dyplom spełnia co najmniej jedno z powyższych kryteriów, będzie on automatycznie uznany za równoważny z  polskim dyplomem (dotyczy tylko kandydatów na studia drugiego stopnia).  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Stronę NAWA.     

Pamiętaj, że twój dyplom musi zostać zalegalizowany. 

Poświadczone tłumaczenie na język angielski lub polski wszystkich dokumentów wydanych w języku innym niż angielski / polski

Oryginały tłumaczeń na język polski (lub angielski, jeśli kandydat podejmuje studia w języku angielskim) wszystkich wymienionych dokumentów wydanych w innym języku niż  polski/angielski .

Proszę zwrócić uwagę! Jeśli świadectwo szkolne ma zostać uznane przez Kuratorium Oświaty, musi zostać przetłumaczone na język polski!

 
Paszport
Certyfikat znajomości języka angielskiego / polskiego (jeżeli jest wymagany)

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (w przypadku podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim) jest dostępna tutaj.

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (w przypadku podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim) jest dostępna tutaj.

Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu lub dyplomu z języka angielskiego / polskiego, weryfikacja znajomości języka odbywa się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję.

Zdjęcie w formie cyfrowej wgrane w systemie IRK

+ dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3.  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6.  posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7.  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga: cudzoziemiec może zostać zwolniony z płacenia czesnego na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Polskiej Krajowej Agencji Wymiany Akademickiej o przyznaniu stypendium. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów stypendialnych, odwiedź stronę NAWA.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji o dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością znajduje się tutaj.

Ważne:

● wszystkie dokumenty (wersje papierowe – oryginały) muszą zostać przekazane Komisji Rekrutacyjnej w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.

● decyzja o przyjęciu wydana na podstawie skanów dokumentów dostarczonych w systemie jest uznawana za warunkową i zostanie uchylona w przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów przed upływem terminu odbioru.