Uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą 

Studenci oraz studentki studiów licencjackich, których świadectwa ukończenia szkoły średniej zostały wydane w kraju nienależącym do: Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), są zobowiązani/zobowiązane do uzyskania uznania świadectwa ukończenia szkoły średniej przez Kuratorium Oświaty.
Automatyczne uznanie wykształcenia

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.

Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie.

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):

 1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi:
   umowy dwustronne,
  – umowy wielostronne.

  Teksty umów są dostępne także na stronach:
  –  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia#dowiedz
  oraz
  – Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-1

UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy).

Procedura uznania prowadzona przez Kuratorium Oświaty

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia licencjackie na Uniwersytecie Opolskim, jest przyjmowany na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Świadectwo musi zostać uznane jako równoważne do świadectw wydawanych w Polsce, decyzją kuratora oświaty.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie/ lub przyjętych na studia na Uniwersytecie Opolskim, uznanie świadectwa ukończenia szkoły średniej jest dokonywane przez Kuratorium Oświaty,  mające swoją siedzibę pod adresem:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14
kontakt@kuratorium.opole.pl

Dokumenty dołączane do wniosku o uznanie świadectwa:
 1. Zalegalizowany oryginał albo duplikat świadectwa (do wglądu).

Legalizacji świadectwa może dokonać:

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

Władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

Akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

2. Oryginał lub duplikat (do wglądu) lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z apostille (na dokumencie lub dołączoną do dokumentu) w przypadku dokumentów wydanych w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej (wykaz państw – stron Konwencji Haskiej http://www.hcch.net)

3. Dokumenty dołączane do wniosku, jeśli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia:

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokumenty z informacjami pkt a)-d) powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4. Tłumaczenia dokumentów na język polski:

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.