Czym jest nostryfikacja?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność. Procedurę nostryfikacji wszczyna się na wniosek zainteresowanego.

Czym jest potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie przez cudzociemca ?

Postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dotyczy:

 • cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • obywatela polskiego, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego
  w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
  państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185),
 • obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

który ukończył studia na określonym poziomie, ale nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.

Procedurę wszczyna się na wniosek zainteresowanego.

Zasady przeprowadzenia procedury opisane są w § 7-11 Załącznika do Zarządzenia nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.

Odpowiednie wnioski można znaleźć tutaj

Przebieg procedury nostryfikacji

KWALIFIKATOR to baza danych, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Wynik, tzw. recognition statement, można zapisać w formie dokumentu PDF. Rzetelność informacji gwarantowana jest podpisem elektronicznym NAWA.


Uzyskanie analogicznych informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możliwe jest również za pisemnym wnioskiem, złożonym zgodnie z instrukcjami do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawcy wydaje się stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra).

Opłaty

Wysokość opłat za procedurę nostryfikacji ustala Dziekan Wydziału, na którym prowadzone jest postępowanie.

Wysokość opłat nie może przekraczać 50% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Opolskiego w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty za wszczęcie
postępowania

Opłaty wnoszone są niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego i stanowią pokrycie kosztów jego prowadzenia.

Wnioskodawca może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o rozłożenie opłaty za przeprowadzenie postępowania. W  określonych wypadkach może także ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty.

Nostryfikacja krok po kroku

KROK 1 Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów

Złóż pisemny wniosek do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich (Zespół ds. Studentów Zagranicznych, akademik Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, pokój nr 1) wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów opatrzonego w apostille lub legalizację (oryginał do wglądu);

2) kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, np. suplement do dyplomu wraz z apostille, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument (oryginał do wglądu);

3) kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba, o której mowa w ust. 1, została przyjęta na studia;

4) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o miejscu i dacie urodzenia (załącznik nr 2);

5) oświadczenie RODO (załącznik nr 3);

6) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (jeżeli dotyczy).

KROK 2 Wstępna weryfikacja wniosku i dokumentów

Pracownik BDiSS weryfikuje Twój wniosek oraz wymagane dokumenty pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, lub niekompletnej dokumentacji, Wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia braków w terminie min. 14 dni.

KROK 3 Tłumaczenia przysięgłe

Po stwierdzeniu braków formalnych, pracownik BDiSS prosi Wnioskodawcę o przedłożenie tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentów wymienionych w kroku 1, pkt. 1-3.

KROK 4 Przekazanie dokumentów przez BDiSS do właściwego wydziału

*BDiSS przekazuje Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekana właściwego wydziału.

KROK 5 Ocena wniosku przez komisję

Wniosek wraz z dokumentacją podlega ocenie przez komisję powołaną przez dziekana właściwego wydziału.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, w uzyskanych efektach uczenia się̨, w realizacji praktyk zawodowych lub czasie trwania studiów komisja może zobowiązać Wnioskodawcę̨ do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy złożenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

KROK 6 Płatność za wszczęcie postępowania

Otrzymasz zawiadomienie o obowiązku zapłaty za wszczęcie postępowania. Opłata powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

KROK 7 Opinia komisji

W terminie 30 dni komisja wydaje opinię pozytywną lub negatywną w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

KROK 8 Uznanie lub odmowa uznania dyplomu przez Rektora

W terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne Rektor, na podstawie opinii Komisji, uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

Warsztaty o tematyce niepełnosprawności i dostępności

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty o tematyce niepełnosprawności i dostępności, organizowane w ramach projektu pn. Otwarty Uniwersytet Opolski - budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem nasz Zespół ds. Studentów Zagranicznych życzy wszystkim dużo radości, pomyślności, spokoju oraz wielu sukcesów w nadchodzącym roku. Mamy nadzieję, że rok 2023 był dla was pomyślny, a kolejny będzie jeszcze...

Webinar

Serdecznie zapraszamy na internetowe warsztaty pt. "Quality of Learning and Teaching for International Students in Poland". Webinar prowadzi prof. Jakub Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w dn. 7.12.2023, w godz. 18:00-19:00.   Platforma: Zoom Język: angielski...

Uniwersytet Opolski na międzynarodowych targach w Kazachstanie!

W dniach 22-24 listopada przedstawiciele International Students Office wezmą udział w międzynarodowych targach „Edukacja i Kariera”, organizowanych w Międzynarodowym Centrum Wystawowym Atakent w Almatach. Celem udziału w wydarzeniu jest promocja szkolnictwa wyższego,...

Akademiki w czasie wakacji

Studenci zainteresowaniem pozostaniem w akademikach na okres wakacji proszeni są o zgłoszenie się do administracji Spójnika (pokój 66) w celu złożenia właściwego wniosku.Na czas wakacji otwarty pozostanie tylko DS Spójnik.WAŻNE Wyprowadzając się z akademika, konieczne...

International Games Day – relacja

​ International Games Day jest już za nami! Dziękujemy Wam za świetny czas i zabawę! Cieszymy się, że przyszliście tak licznie! To wydarzenie nie udałoby się bez Waszego udziału! Dziękujemy także za współpracę i techniczne wsparcie wydarzenia Biuru Infrastruktury UO i...

Rozmowy kwalifikacyjne rekrutacja 2023/2024

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci! Prosimy o zapoznanie się z terminami rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Więcej informacji na temat weryfikacji znajomości języka znaleźć można w zakładce Wymagania językowe.Więcej...

Rekrutacja oficjalnie otwarta!

Drodzy Kandydaci! Z radością możemy ogłosić, że rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 się oficjalnie rozpoczęła! Ofertę dostępnych kierunków na naszym Uniwersytecie możecie znaleźć tutaj. Wymagania znajdują się na naszej stronie. Aby zarejestrować się na wybrane...

Ankieta dla studentów z Ukrainy

Drogie Studentki, drodzy Studenci! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przystosowania do życia w Polsce studentów z Ukrainy. Ankieta dostępna jest tutaj. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Шановні студенти! Просимо вас заповнити анкету про...

Nasz Zespół na konferencji “Focus on Ukraine”

W dniach 3-4.04.2023 r., nasz Zespół uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański, pn. „Focus on Ukraine”. To już druga taka konferencja nauka organizowana w duchu wsparcia Ukrainy po...

Przeniesienie na studia

Przeniesienie na studia   Uniwersytet Opolski wychodzi naprzeciw studentom z Ukrainy, którzy w związku z zaistniałą sytuacją nie mogą kontynuować studiów w swoim kraju. Każda osoba chcąca kontynuować studia na UO, proszona jest o kontakt z Zespołem ds. Studentów...

    Odroczenie opłat   Studenci z Ukrainy mogą składać podanie o odroczenie terminu płatności za czesne oraz za zakwaterowanie w Domu Studenta UO.      Wypełnione podanie o odroczenie płatności za czesne należy składać osobiście do odpowiedniego Dziekanatu lub...

  Pomoc psychologiczna     Każda osoba potrzebująca wsparcia psychologa lub psychoterapeuty może anonimowo i nieodpłatnie skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO.        W celu umówienia się na wizytę, prosimy o...

  Pomoc prawna   KLINIKA PRAWA znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, pok. 1.5. W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt pod nr telefonu + 48 77 452 75 60 w godz. 8:00-15:00 lub za...

      Pomoc socjalna     Studenci z Ukrainy mogą składać wnioski o zapomogę poprzez konto w systemie USOS. Więcej informacji o wsparciu finansowym znajduje się na stronie Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich.

      Akademik     Studentów zamieszkujący w jednym z Domów Studenta UO, którzy obecnie w nim nie przebywają, prosimy o kontakt – rzeczy takiej osoby zostaną spakowane i przechowane, w celu uniknięcia naliczania dalszych opłat.

Wolontariusz poszukiwany!

Drodzy Studenci! Poszukujemy osoby, która byłaby chętna do przeprowadzenia lekcji języka angielskiego w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej zlokalizowanej w pobliżu Opola. Szukamy osoby, która lubi dzieci i świetnie czuje się w ich towarzystwie, a przy tym przeprowadzi w...

Webinar

Serdecznie zapraszamy na internetowe warsztaty pt. "Quality of Learning and Teaching for International Students in Poland". Webinar prowadzi prof. Jakub Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w dn. 7.12.2023, w godz. 18:00-19:00.   Platforma: Zoom Język: angielski...

Rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 (22.06 & 23.06)

Szanowni Kandydaci! informujemy, że na 22.06.2022 r. oraz 23.06.2022 r. zaplanowane zostały rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej wskazane jest w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości przedłożenia komisji...

Prezentacja oferty Uniwersytetu Opolskiego dla młodzieży ukraińskiej 🇺🇦🇵🇱   W dniu 23 marca 2023 pracownicy naszego biura mieli przyjemność przedstawić ofertę Uniwersytetu Opolskiego w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w trybie...

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Drodzy Studenci, Drogie Studentki! We wtorek 4 października 2022 roku, o godzinie 11:00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. W. Drzymały 1a w Opolu odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.Serdecznie zapraszamy studentów,...

International Games Day – relacja

​ International Games Day jest już za nami! Dziękujemy Wam za świetny czas i zabawę! Cieszymy się, że przyszliście tak licznie! To wydarzenie nie udałoby się bez Waszego udziału! Dziękujemy także za współpracę i techniczne wsparcie wydarzenia Biuru Infrastruktury UO i...

Uniwersytet Opolski na międzynarodowych targach w Kazachstanie!

W dniach 22-24 listopada przedstawiciele International Students Office wezmą udział w międzynarodowych targach „Edukacja i Kariera”, organizowanych w Międzynarodowym Centrum Wystawowym Atakent w Almatach. Celem udziału w wydarzeniu jest promocja szkolnictwa wyższego,...

Rozmowy kwalifikacyjne rekrutacja 2023/2024

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci! Prosimy o zapoznanie się z terminami rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Więcej informacji na temat weryfikacji znajomości języka znaleźć można w zakładce Wymagania językowe.Więcej...

Cykl warsztatów dot. kultury języka i polskiego zakończony

20 lutego odbyły się ostatnie warsztaty dot. kultury języka polskiego dla studentów zagranicznych. Warsztaty miały na celu przybliżyć polską kulturę, obyczaje i tradycje oraz nauczyć studentów podstawowych zwrotów w języku polskim. W tym roku akademickim w warsztatach...

Nasz Zespół na konferencji “Focus on Ukraine”

W dniach 3-4.04.2023 r., nasz Zespół uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański, pn. „Focus on Ukraine”. To już druga taka konferencja nauka organizowana w duchu wsparcia Ukrainy po...