Opłaty i zwroty

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Twoje zgłoszenie w systemie IRK zostanie zweryfikowane po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Twój osobisty numer konta zostanie wygenerowany przez system, który pojawi się w sekcji ” Płatności “, po zarejestrowaniu się w programie.

Numer konta: PL  (Twój indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system IRK)
Odbiorca: Uniwersytet Opolski
Adres odbiorcy: Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska (Polska)
Bank: Santander Bank Polska
Adres banku: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Nazwa płatności: Opłata rekrutacyjna
SWIFT: WBK PP LPP

 

Opłata za studia

Kandydat ma obowiązek opłacić czesne w ciągu 14 dni od dnia kwalifikacji. 

Opłata za studia pierwszego i drugiego stopnia wynosi 2500 zł za semestr / 5000 zł za jeden rok akademicki. Opłata  jest zwracana w przypadku odmowy wydania wizy kandydatowi po przedstawieniu pokwitowania płatności i dokumentu odmowy wydania wizy wydanego przez odpowiednią instytucję dyplomatyczną.

Opłata za studia na kierunkach anglojęzycznych wynosi 3400 zł za semestr / 6800 zł za jeden rok akademicki.


*
Opłata za studia na kierunku English Philology (studia licencjackie i magisterskie) oraz na kierunku English in Public Communication wynosi 2500 zł za semestr / 5000 zł za jeden rok akademicki.

Wysokość opłat oraz procedura zwrotów została opublikowana w Zarządzeniu nr 35/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2022 r. Wysokość opłat znajduje się w Załączniku nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.

Wpłata za pierwszy semestr studiów odbywa się na numer konta bankowego (dla kandydatów spoza Polski), który jest wysłany do kandydata na żądanie.

Kandydat może otrzymać potwierdzenie uiszczenie opłaty za czesne wydane przez Uniwersytet, po wyrażeniu takiego życzenia, oraz po okazaniu pokwitowania z banku.

Bezpłatne studia

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców :

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemcy mogą być zwolnione z opłat za naukę na podstawie:

 • decyzja administracyjna Rektora, dyrektora Instytutu PAN lub dyrektora Instytutu Badawczego;
 • decyzja ministra lub dyrektora NAWA dotycząca stypendystów. Sprawdź programy stypendialne.
 

Zwroty

Zwroty czesnego

Opłata za studia podlega zwrotowi w całości jedynie w przypadku rezygnacji ze studiów przed dniem podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego decyzji o otwarciu kierunku. Wniosek o zwrot opłaty należy złożyć do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – Biuro ds. Studentów Zagranicznych w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r.

Opłata za studia podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o dziesięć [10] procent [%], w przypadku rezygnacji ze studiów w okresie od dnia podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego decyzji o otwarciu kierunku do dnia rozpoczęcia semestru zimowego – 30.09.2022 r., licząc od dnia następnego po dniu, w którym student złożył do kierownika jednostki rezygnację ze studiów.

Opłata za studia podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia rozpoczęcia semestru zimowego  – 01.10.2022 r. – do końca tego semestru, za który została wniesiona, w przypadku rezygnacji ze studiów w okresie do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, licząc od dnia następnego po dniu, w którym student złożył do kierownika jednostki rezygnację ze studiów.

!Zwrot kosztów jest możliwy tylko gdy wniosek zostanie złożony przed końcem okresu, za który czesne zostało zapłacone.

W przypadku płatności za pierwszy semestr studiów zwrot będzie możliwy tylko wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przed początkiem zimowej sesji egzaminacyjnej. Do czasu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zwracana kwota zostanie w całości pomniejszona proporcjonalnie do kosztów zajęć, które zostały już przeprowadzone.

Jak mogę wnioskować o zwrot opłaty za studia?:

 1. Pobierz tabelę do zwrotu.
 2. Wypełnij tabelę poprawnymi i pełnymi danymi niezbędnymi do wykonania przelewu. Zwrot możliwy jest wyłącznie na numer rachunku płatnika, tj. osoby, z której rachunku dokonana została opłata. Zwroty nie będą realizowane w przypadku podania innych danych do przelewu.
 3. Wypełnioną tabelę wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, wygenerowanym z twojego banku, prześlij na adres hello@uni.opole.pl
 4. Biuro ds. Studentów Zagranicznych przygotuje Podani o zwrot czesnego i wyśle je na twój adres e-mail podany w systemie IRK.
 5.  Podpisz Podanie o zwrot czesnego i odeślij je do Biura ds. Studentów Zagranicznych, które dostarczy je do Biura Finansowego.

 

Procedura zwrotów została opublikowana w Zarządzeniu nr 35/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2022 r.

 

Zwroty opłaty rekrutacyjnej

Kandydat może wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej w terminie do 31 października 2022 r.

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona tylko w następujących przypadkach:

1. Jeśli program nie został otwarty z powodu braku zarejestrowanych kandydatów;

2. Jeśli kandydat przepłaca przez pomyłkę;

3. W przypadku nieważnej rejestracji – brak rejestracji na program lub po upływie określonego terminu.

Jak mogę wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej?:

 1. Pobierz Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 2. Wypełnij wniosek w formie elektronicznej – wnioski wypełnione ręcznie nie będą akceptowane – i prześlij na hello@uni.opole.pl

 

Po zapisaniu się na studia musisz dokonać wszystkich płatności (czesne, legitymacja studencka itp.) na indywidualny numer konta przypisany każdemu studentowi w systemie USOS (otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami o systemie USOS, gdy zostaniesz studentem).