Opłaty i zwroty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna

Twoje zgłoszenie w systemie IRK zostanie zweryfikowane po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Twój osobisty numer konta zostanie wygenerowany przez system po udanej rejestracji na wybrany przez Ciebie program studiów. Indywidualny nr bankowy pojawi się w sekcji Płatności.

Za rekrutację można zapłacić również za pośrednictwem platformy Blue Media (przelew natychmiastowy – prowizja naliczana automatycznie: ok. 1,50 PLN). W dedykowanym okienku należy wpisać kwotę przelewu, zatwierdzić transakcję oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Blue Media. Opłata powinna być zaksięgowana na koncie kandydata w ciągu kilku minut.


 

Informacje wymagane podczas przelewu tradycyjnego:

Numer konta: PL  [Twój indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system IRK]
Odbiorca: Uniwersytet Opolski
Adres odbiorcy: Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska (Polska)
Bank: Santander Bank Polska
Adres banku: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Tytuł przelewu: [Opłata rekrutacyjna]
SWIFT: WBKPPLPP

Zwroty opłaty rekrutacyjnej

Kandydat może wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej w terminie do 31 października.


 

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona tylko w następujących przypadkach:

 1. jeśli program nie został otwarty z powodu braku zarejestrowanych kandydatów;
 2. jeśli kandydat przepłaca przez pomyłkę;
 3. przypadku nieważnej rejestracji – brak terminowej rejestracji na program lub specjalizację lub brak
  dokumentu uprawniającego do przystąpienia do rekrutacji (np. niezdana matura).

Zwrot opłaty rekrutacyjnej nie przysługuje w przypadku braku możliwości kwalifikacji kandydata ze względu na niewystraczające wyniki lub brak dokumentów.


Jak mogę wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej?:

 1. Pobierz wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (format WORD / format PDF)
 2. Wypełnij wniosek w elektronicznie i czytelnie go podpisz.
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wyślij na maila hello@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski nie pokrywa kosztów zwrotów, wynikających z naliczanych prowizji.


Dostępne waluty: AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR.

Czesne

Opłata za studia

Kandydat ma obowiązek opłacić czesne w ciągu 14 dni od dnia kwalifikacji.


 

Opłata za studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim wynosi 2600 zł za semestr / 5200 zł za jeden rok akademicki.

Opłata za studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu wynosi 3600 zł za semestr / 7200 zł za jeden rok akademicki.

Opłata za studia na kierunkach anglojęzycznych wynosi 3600 zł za semestr / 7200 zł za jeden rok akademicki.

Wyjątek stanowią studia na kierunku English Philology (studia licencjackie i magisterskie) oraz na kierunku English in Public Communication, za które opłata wynosi 2600 zł za semestr / 5200 zł za jeden rok akademicki.


 

Wysokość opłat oraz procedura zwrotów została opublikowana w Zarządzeniu nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2023 r. Wysokość opłat znajduje się w Załączniku nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.


 

Wpłata za pierwszy semestr studiów odbywa się na numer konta bankowego (dla kandydatów spoza Polski), który jest wysłany do kandydata po kwalifikacji na studia.

Bezpłatne studia

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunkach English Philology i English in Public Communication nie pobiera się od cudzoziemców :

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemcy mogą być zwolnieni z opłat za naukę na podstawie:

 • decyzja administracyjna Rektora, dyrektora Instytutu PAN lub dyrektora Instytutu Badawczego;
 • decyzja ministra lub dyrektora NAWA dotycząca stypendystów. Sprawdź programy stypendialne.

Zasady zmieniania trybu odbywania studiów przez cudzoziemców na kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na kierunkach English Philology i English in Public Communication, tj. zwalniania z opłat na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, reguluje decyzja Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

Zmiana trybu odbywaniu studiów w przypadku osoby, która nabyła dokument uprawniający do nieponoszenia opłat za kształcenie po przyjęciu na studia, odbywa się za wnioskiem studenta, złożonym w odpowiednim dziekanacie.

 • W przypadku, kiedy złożenie wniosku nastąpi w przeciągu 30 dni od podjęcia studiów, tryb odbywania studiów przez cudzoziemca zostaje zmieniony na ustawowe uprawnienie do podjęcia kształcenia bez ponoszenia opłat.
 • W przypadku, kiedy złożenie wniosku nastąpi po upływie 30 dni od podjęcia studiów, tryb odbywania studiów cudzoziemca zostaje zmieniony od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek. Dotychczasowy warunek odpłatności za studia na zasadach odpłatności obowiązuje do końca miesiąca, w którym wniosek został złożony, a jego rozwiązanie dokonuje się pisemnie za zgodą obu stron.

 

 

 

 
Zwroty czesnego

Procedura zwrotów została opublikowana w Zarządzeniu nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2023 r.


Opłata za studia podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • rezygnacji ze studiów przed dniem podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego decyzji o otwarciu kierunku. Wniosek o zwrot opłaty należy złożyć do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – Biuro ds. Studentów Zagranicznych w nieprzekraczalnym terminie do 14 września.
 • negatywnej decyzji dotyczącej postępowania wizowego. Decyzja powinna zostać złożona do International Students office wraz z wnioskiem o zwrot opłaty za czesne;
 • decyzji Rektora o nieotwarciu kierunku.

Opłata za studia podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o dziesięć [10] procent [%] opłaty manipulacyjnej, w przypadku:

 • rezygnacji ze studiów w okresie od dnia podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego decyzji o otwarciu kierunku;
 • wpisania na listę studentów, ale niepodpisania przez kandydata ślubowania.

Opłata za studia podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia rozpoczęcia semestru zimowego1 października – do końca tego semestru, za który została wniesiona, w przypadku rezygnacji ze studiów w okresie do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, licząc od dnia następnego po dniu, w którym student złożył do kierownika jednostki rezygnację ze studiów.


!Zwrot kosztów jest możliwy tylko gdy wniosek zostanie złożony przed końcem okresu, za który czesne zostało zapłacone. W przypadku płatności za pierwszy semestr studiów zwrot będzie możliwy tylko wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przed początkiem zimowej sesji egzaminacyjnej. Do czasu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej zwracana kwota zostanie w całości pomniejszona proporcjonalnie do kosztów zajęć, które zostały już przeprowadzone.


Jak mogę wnioskować o zwrot opłaty za studia?:

 1. Pobierz tabelę do zwrotu (format WORD / format PDF)
 2. Wypełnij tabelę elektronicznie poprawnymi i pełnymi danymi niezbędnymi do wykonania przelewu.
 3. Wypełnioną tabelę wraz z potwierdzeniami opłat, o których zwrot wnioskujesz, prześlij na adres hello@uni.opole.pl
 4. Biuro ds. Studentów Zagranicznych przygotuje dla Ciebie dokumenty wymagane do zwrotu i wyśle je na twój adres e-mail podany w systemie IRK.
 5. Podpisz czytelnie otrzymane dokumenty i odeślij je do Biura ds. Studentów Zagranicznych, które przekaże je do Biura Finansowego.

Dostępne waluty: AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR.


Zwroty studentów, tj. osób, które otrzymały dostęp do systemu USOS, procedują dziekanaty. Wzory dokumentów dla studentów znajdują się w zakładce Wnioski i podania.