Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Twój wniosek zostanie zrealizowany po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Twój osobisty numer konta zostanie wygenerowany przez system, który pojawi się w sekcji” Płatności “, po zarejestrowaniu się w programie.

Numer konta: PL  (Twój indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system IRK)
Odbiorca: Uniwersytet Opolski
Adres odbiorcy: Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska (Polska)
Bank: Santander Bank Polska
Adres banku: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Nazwa płatności: Opłata rekrutacyjna
SWIFT: WBK PP LPP

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona tylko w następujących przypadkach:

1. Jeśli program nie został otwarty z powodu braku zarejestrowanych kandydatów;

2. Jeśli kandydat przepłaca przez pomyłkę;

3. W przypadku nieważnej rejestracji – Brak rejestracji na program lub lub po upływie określonego terminu.

Po zapisaniu się na studia musisz dokonać wszystkich płatności (czesne, legitymacja studencka itp.) na indywidualny numer konta przypisany każdemu studentowi w systemie USOS (otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami o systemie USOS, gdy zostaniesz studentem).

Opłata za studia

Opłata za studia pierwszego i drugiego stopnia wynosi 2500 zł za semestr / 5000 zł za jeden rok akademicki. Opłata  jest zwracana w przypadku odmowy wydania wizy kandydatowi po przedstawieniu pokwitowania płatności i dokumentu odmowy wydania wizy wydanego przez odpowiednią instytucję dyplomatyczną.

Opłata za studia na kierunkach anglojęzycznych wynosi 750 euro za semestr / 1500 euro za jeden rok akademicki.

Wpłata za pierwszy semestr studiów odbywa się na numer konta bankowego (dla kandydatów spoza Polski), który jest wysłany do kandydata na żądanie.

Kandydat może otrzymać potwierdzenie uiszczenie opłaty za czesne wydane przez Uniwersytet, po wyrażeniu takiego życzenia, oraz po okazaniu pokwitowania z banku.

Bezpłatne studia

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych nie pobiera się od cudzoziemców:

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  •  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemcy mogą być zwolnione z opłat za naukę na podstawie:

  • decyzja administracyjna Rektora, dyrektora Instytutu PAN lub dyrektora Instytutu Badawczego;
  • decyzja ministra lub dyrektora NAWA dotycząca stypendystów. Sprawdź programy stypendialne.