Prawne i ekonomiczne aspekty pobytu w Polsce


Program szkolenia obejmował będzie zagadnienia prawne, istotne dla Beneficjentów przebywającego legalnie na terenie RP. W trakcie zajęć będą poruszone takie kwestię, jak:

  • wyjaśnienie przesłanek warunkujących uzyskanie przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
  • określenie podstaw prawnych warunkujących uzyskanie Karty Polaka,
  • przedstawienie uprawnień, jakie przysługują cudzoziemcom posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy i stały,
  • określenie uprawnień przysługujących osobom, które uzyskały Kartę Polaka,
  • wyjaśnienie prawnych aspektów dotyczących założenia i prowadzenia przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej własnej działalności gospodarczejProwadzący mgr Paweł SzewczykAdwokat Radca Prawny, specjalizujący się w prawie międzynarodowym.

Terminy spotkań: 

Grupa 1
25 kwietnia 2016 r.  – godz. 15.00- 17.15  (s. 5.5 na Wydziale Prawa i Administracji)

Grupa 2 
27 kwietnia 2016 r. – godz. 15.00- 17.15 (s. 3.4 na Wydziale Prawa i Administracji)

Grupa 3 
12 listopada 2016 r. – godz. 15.30- 17.45 (s. 1.6 na Wydziale Prawa i Administracji)

Grupa 4
19 listopada 2016 r. – godz. 16.00- 17.45 (s. 2.2 na Wydziale Prawa i Administracji)

Terminy szkoleń oraz szczegółowy opis zajęć  grupy 1 i 2 (do pobrania)
Terminy szkoleń oraz szczegółowy opis zajęć  grupy 3 i 4 (do pobrania)

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym “Biuro Wspierania Integracji – Etap II”, drogą mailową lub telefoniczną.

Działanie zakończone