O nas


Data rozpoczęcia projektu:
01.11.2015 roku;

Czas trwania projektu: 24 miesiące;

Grupa docelowa: obywatele państw trzecich, przebywające na terytorium RP legalnie zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) szczegóły tutaj

Cele projektu: zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji, Integracji oraz założeniami Krajowego Programu FAMI i celami szczególnymi, głównym celem projektu jest wsparcie wdrażania i prowadzenia efektywnej polityki migracyjnej na poziomie krajowym oraz unijnym, co prowadzić będzie do pogłębienia i ułatwienia procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego poprzez działania skierowane do imigrantów z państw trzecich i obywateli społeczeństwa przyjmującego;

Wsparcie w ramach projektu: kurs języka polskiego na poziomach B1, B2, C1, usługi tłumacza, porady prawne i psychologiczne; szkolenia w zakresie wiedzy o kulturze i społeczeństwie, kreowania wizerunku zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy, prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z pobytem obcokrajowców na terenie Polski i Unii Europejskiej; tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego.