Tarcza antykryzysowa - świadczenie postojowe

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Świadczenie przysługuje także osobom nie posiadającym polskiego obywatelstwa.

Ubezpieczenie zdrowotne, które przysługuje studentom, nie jest wliczane do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, studenci spełniają warunki świadczenia postojowego, zawartego w tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jakie warunki musisz spełniać, aby skorzystać ze wsparcia?

  • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  • Nie możesz wykonywać pracy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności
  • Twój przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

Co zyskasz?

  • Możesz otrzymać 2080 zł.
  • Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

  • Przekaż swojemu zleceniodawcy oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W tym samym oświadczeniu musi znaleźć się informacja o kwocie przychodów z innych umów
  • Twój zleceniodawca składa do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (do wniosku musi być dołączona kopia umowy cywilnoprawnej)
  • Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Źródło: Facebook MMiSWZUS

 

 
 

More News

Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Drodzy Studenci!   Z radością informujemy, iż na Uniwersytecie Opolskim w ramach programu „Solidarni z Białorusią – studenci” będzie przyznane stypendium dla 3 studentów pierwszego roku studiów. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do programu jest obywatelstwo...

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Drodzy Studenci!   Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu...