Stawki stypendiów dla praktykantów/ Scholarship rates

Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego.                                                        

W roku 2019/2020 zostały ustalone na poziomie:

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była
Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja,
Słowenia,Turcja, Węgry, Serbia

500 EUR /miesiąc.

Monthly scholarship rates:                                                    

during the academic year 2019/2020:

group I:

Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg,
Norway, Szweden, Great Britan

600 EUR /month;

group II:

Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Holland,
Malta, Germany, Portugal, Italy

550 EUR /month;

group III:

Bulagry, Croatia, Czech Rep. , Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia

500 EUR /month.