Mobilność na praktykę: Krok po kroku / Mobility for traineeship: Step by step

1. Aktywnie szukasz informacji o instytucji/ firmy, do której chciałbyś aplikować, Najlepszym źródłem oferowanych miejsc praktyk są oferty zamieszczane na naszej stronie internetowej lub na platformach internetowych, na których pracodawcy zgłaszają swoje oferty. Przykładem takiej platformy jest Erasmusintern.org.

2. W czasie ogłoszonej przez BNiOP rekrutacji sporządzasz wniosek wyjazdowy na praktykę, zdobywasz podpisy Dziekana oraz Koordynatora Programu Erasmus+ i w wyznaczonym terminie dostarczasz go do Koordynatora Programu Erasmus+ w Twojej Jednostce.

3. Biuro Erasmus+ przeprowadza rekrutację i przelicza dostępne środki finansowe.

4. Czekasz na informację mailową od Biura Erasmus+ w sprawie wyników rekrutacji, w której zawarte będą wszelkie szczegóły dotyczące realizacji mobilności.

5. Na minimum miesiąc przed planowanym wyjazdem przygotowujesz niezbędne dokumenty:

6. Sporządzasz (z pomocą Koordynatora KierunkuLearning Agreement before the mobility (Porozumienie o Programie Zajęć), uzyskujesz na nim wszystkie potrzebne podpisy – twój, Koordynatora Kierunku, Dziekana, Biura Erasmus+, instytucji przyjmującej.

Praktykę można zrealizować w trzech różnych formach. Wypełniając Learning Agreement będziesz musiał wybrać, która opcja dotyczy Ciebie:

 1. Praktyka jest integralną częścią programu kształcenia (obowiązkowa, aby otrzymać kwalifikację (dyplom))
 2. Praktyka nie jest obowiązkowa dla kierunku studiów (praktyka dodatkowa);
 3. Praktyka dla absolwentów (praktyka absolwencka musi być zrealizowana do 12 m-cy po obronie, to oznacza, że musi się ona zakończyć na dzień przed rocznicą Twojej obrony).

7. Rozpoczynasz procedurę wizową potrzebną w kraju Twojego pobytu (jeśli potrzebujesz wizę). Biuro Erasmus+ na potrzeby uzyskania wizy wystawi Ci dokument potwierdzający, że zostałeś zarekrutowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ i otrzymasz grant na swój pobyt.

8. Dostarczasz do Biura Erasmus+ kopię ubezpieczenia zdrowotnego, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej obowiązującego w kraju Twojej mobilności, na cały jej okres.

Dostarczasz nam także Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium (oświadczenia z numerem konta wpisanym bez zachowania stosownych przerw nie będą przyjmowane), Oświadczenie dot. pokrycia dodatkowych kosztów, Oświadczenie o ukończeniu poprzedniego semestru oraz Oświadczenie o poprzednich wyjazdach. Konieczne będzie również złożenia w Biurze Podania do Rektora UO ws. zgody na wyjazd.

9. Jeśli w czasie mobilności w ramach Programu Erasmus+ będziesz studentem roku w trakcie, którego będziesz pisać pracę zaliczeniową (licencjacką, inżynierską, magisterską) przed podpisaniem umowy będziesz musiał dostarczyć do biura również zgodę Twojego promotora na wyjazd (w formie mailowej lub papierowej). Jeśli praktykę będziesz realizował w trakcie trwania roku akademickiego (nie w czasie wakacji) konieczne będzie uzyskanie i dostarczenie do Biura Erasmus+ kopii IOS (zgody dziekana na Indywidualną Organizację Studiów).

10. Jeśli pobierasz stypendium socjalne masz prawo do starania się o grant wyższy o 250 euro.  Aby otrzymać prawo do wyjazdu ze zwiększonym stypendium będzie potrzebna kopia Twojej aktualnej decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego bądź kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

11. Podpisujesz Umowę z Uniwersytetem Opolskim – na około 2 tygodnie przed wyjazdem. Zgłaszasz się do Biura Erasmus+ ze wszystkimi niezbędnymi wymienionymi wyżej dokumentami. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ oraz otrzymania stypendium. Najlepiej potwierdzić godzinę i dzień przybycia w celu podpisania umowy telefonicznie – dzięki temu Twoja sprawa zostanie załatwiona sprawniej i bez zbędnego oczekiwania.

12. Po podpisaniu umowy Biuro Nauki i Obsługi Projektów zleci wypłatę twojej pierwszej raty grantu. Nadamy Ci również licencję na wsparcie językowe, czyli dostęp do platformy OLS, gdzie będziesz mógł uczyć się języka mobilności.

1.W ciągu mobilności zgłaszasz ewentualne ZMIANY w LEARNING AGREEMENT During the mobility (LA) – do swojego Koordynatora Kierunku, który musi je zaakceptować. Dokument musi być również zaakceptowany przez Dziekana oraz nasze Biuro. Gdy podpiszemy dokument odeślemy Ci jego skan. Wypełniasz część LA During the mobility tylko w przypadku kiedy któryś z elementów Twojej zaplanowanej praktyki się zmienia.
2. Przed powrotem do kraju uzyskujesz:
Trzecią część LEARNING AGREEMENT After the mobility, która potwierdza program oraz czas realizowanej przez Ciebie praktyki. Część LA After the mobility musi być podpisana przez Twojego Opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. Do naszego Biura dostarczasz oryginał tego dokumentu.
 

1. W ciągu 60 dni od zakończenia praktyki dostarczasz do Biura Erasmus+::

LEARNING AGREEMENT After the mobility w oryginale

2. W ciągu 30 dni od powrotu wypełniasz:

ANKIETĘ STUDENTA – wypełniasz ją on-line (login oraz hasło do ankiety – otrzymasz od nas e-mailem)

3. Jeśli realizowałeś praktykę jako obowiązkową w toku studiów kopię Learning Agreement After the mobility dostarczasz również do Działu Praktyk UO

Wszystkie ww. dokumenty i aplikacje znajdziesz na naszej stronie. Informacje ogólne na temat Programu ERASMUS+ dostępne są na stronie Narodowej Agencji.

1.You are actively looking for information about the institution / company you would like to apply to. The best source of internships offered are offers posted on our website or on online platforms where employers submit their offers. An example of such a platform is Erasmusintern.org.

2. During the recruitment announced by BNiOP, you prepare an internship application, obtain the signatures of the Dean and the Erasmus + Program Coordinator and deliver it to the Erasmus + Program Coordinator in your Unit within the prescribed period.

3. The Erasmus + Office recruits and calculates the available funds.

4. You are waiting for an e-mail from the Erasmus + Office regarding the recruitment results, which will include all the details regarding the implementation of the mobility.

5. At least one month before the planned departure, you prepare the necessary documents:

 1. You draw up (with the help of the Program Coordinator) the Learning Agreement before the mobility, you get all the necessary signatures – yours, the Program Coordinator, the Dean, the Erasmus + Office, the host institution.

The internship can be carried out in three different forms.

When completing the Learning Agreement, you will have to choose which option applies to you:

a) Internship is an integral part of the education program (compulsory to obtain a qualification (diploma))

b) The internship is not compulsory for the field of study (volountary internship);

c) Internship for graduates (the graduate internship must be completed within 12 months after the defense, which means that it must end on the day before the anniversary of your defense).

 

7. You are starting the visa procedure needed in the country of your stay (if you need a visa). For the purposes of obtaining a visa, the Erasmus + Office will issue you with a document confirming that you have been recruited for a trip under the Erasmus + program and that you will receive a grant for your stay.

 

8. You provide the Erasmus + Office with a copy of the health, accident and civil liability insurance applicable in your country of mobility for the entire period of your mobility.

You also provide us with a statement on the form of payment of the scholarship (statements with the account number entered without appropriate breaks will not be accepted), a statement on the coverage of additional costs, a statement on the completion of the previous semester and a statement on previous trips.

It will also be necessary to submit a consent to leave to the Rector of the UO at the Application Office.

 1. If, during the mobility under the Erasmus + Program, you will be a student of the year during which you will be writing a final thesis (bachelor’s, engineering, master’s), before signing the contract, you will have to provide the office with the consent of your promoter for the mobility (in the form of e-mail or paper).

If you do the internship during the academic year (not during the summer holidays), it will be necessary to obtain and deliver to the Erasmus + Office a copy of the IOS (Dean’s consent for the Individual Organization of Studies).

 

10. If you receive a social grant, you have the right to apply for a grant higher by 250 euro. To obtain the right to travel with an increased scholarship, you will need a copy of your current decision on granting a social grant or a copy of your disability certificate.

 

11. You sign the financial agreement with the University of Opole – about 2 weeks before departure. You deliver to the Erasmus + Office all the necessary documents listed above.

Signing the contract is a condition for going to an internship under the Erasmus + Program and receiving a scholarship. It is best to confirm the time and day of arrival to sign the contract by phone – thanks to this, your case will be handled more efficiently and without unnecessary waiting.

 

 1. After signing the contract, the Erasmus+ Office will order the payment of your first grant installment. We will also give you a license for language support, i.e. access to the OLS platform where you will be able to learn the language of your mobility.

 

1. During the mobility, you report any CHANGES to LEARNING AGREEMENT During the mobility (LA) – to your Program Coordinator, who must accept them. The document must also be approved by the Dean and our Office. After we sign the document, we will send you a scan of it. You complete the LA During the mobility part only if any of the elements of your planned internship changes.

 

 1. Within 60 days from the end of the internship, you deliver to the Erasmus + Office:
 • LEARNING AGREEMENT After the mobility in the original
 1. Within 30 days of returning, you will complete:
 • STUDENT SURVEY – you fill it in online (login and password for the survey – you will receive from us by e-mail)
 1. If you carried out an internship as a compulsory during your studies, you also provide a copy of the Learning Agreement After the mobility to the Internship Department of the UO

All of the above documents and applications can be found on our website. General information on the ERASMUS + Program is available on the website of the National Agency.