Ubezpieczenie/ Insurance

Wymagane ubezpieczenie

Przed podpisaniem Umowy pomiędzy studentem a UO (około 2-3 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu), student może zwrócić się do Biura Nauki i Obsługi Projektów o wydanie zaświadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia, potrzebnego do uzyskania tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Student planujący wyjazd na mobilność na studia w ramach Programu Erasmus+ musi przed podpisaniem umowy dostarczyć do Biura Nauki i Obsługi Projektów potwierdzenie zawartego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  (EKUZ nie pokrywa ubezpieczenia NNW więc należy je dodatkowo zakupić w dowolnej ubezpieczalni). Ubezpieczenie powinno obowiązywać w kraju docelowym, w którym student będzie odbywał mobilność, oraz musi obejmować cały okres mobilności.

W przypadku wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ dodatkowo wymagane będzie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie znajdziesz tutaj.

Required insurance

Before signing the agreement, a student of University of Opole  (2-3 weeks before the planned start of the mobility) a student can contact Erasmus+ Office to receive the European Health Insurance Card (EKUZ) (to receive EKUZ you have to be insured in NFZ).

Student planning a mobility within Erasmus+ Program, before signing the contract, is obligated to deliver a confirmation of a health insurance and accident insurance to the Erasmus+ Office (EKUZ does not cover accident insurance that is why it is needed to be bought in any insurance company). Insurance should be valid in the country of your mobility during the whole period of mobility.

Students who are planning mobility for traineeship are obliged to own additional private liability insurance.

Information about healthcare system in a chosen country can be found here.