ikonka platnosci   Zasady płatności za studia


 

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, iż studenci ww. krajów podejmują naukę na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim bezpłatnie.
Ww. studentom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg (nie dotyczy studentów posiadających Kartę Polaka).

Сudzoziemcy przyjmowani na zasadach odpłatności, wnoszą opłatę stanowiącą rocznie równowartości nie mniej niż:

    • na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich – 2.000 EUR;
    • na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych, szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych – 3.000 EUR.

Cudzoziemcy przyjmowani na studia I i II stopnia, studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłatę za studia, podwyższone o równowartości 200 EUR, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

Opłaty za studia nie mogą być niższe niż planowany koszt kształcenia.

W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. kształcenia i studentów może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Prorektor ds. kształcenia i studentów na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie. W tym celu należy złożyć podanie bezpośrednio do Prorektora ds. kształcenia i studentów.