Zasady odbywania zajęć


1. Zajęciami wychowania fizycznego objęci są studenci studiów dziennych.

2. Każdy student ma obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (60 godz.) na drugim i trzecim semestrze studiów

3. Student w danym semestrze może zapisać się i uczęszczać tylko na jedną wybraną specjalność.

4. Nie zaliczenie semestru z winy studenta powoduje konieczność odpłatnego powtarzania semestru w myśl Zarządzenia Rektora UO nr 13/2000 z dnia 03.04.2000r. (100 zł. za semestr).

5. Student zapisuje się na zajęcia poprzez rejestrację internetową.

6. W przypadku nie uczęszczania na wybrane zajęcia, semestr jest nie zaliczony i student ma obowiązek go powtórzyć, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego.

7. Studenci ubiegający się o zaliczenie zajęć poprzez przepisanie uzyskanego już zaliczenia (inna uczelnia, inny kierunek studiów UO) są również zobowiązani do rejestracji internetowej. Wpisy dokonuje prowadzący zajęcia.

8. Studenci ze zwolnieniami lekarskimi  zapisują się na  specjalne grupy ( Edukacja prozdrowotna, Gry umysłowe ) poprzez rejestrację internetową.

9. Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego honorowane są najpóźniej do dwóch tygodni od daty jego wystawienia. Wszelkie zwolnienia przedstawia się prowadzącemu zajęcia.

10. Prowadzący grupę, podczas pierwszych zajęć w semestrze określa i podaje do wiadomości szczegółowe warunki zaliczenia (sposób i termin usprawiedliwienia nieobecności, ilość, termin i sposób odrabiania nieobecności).

11. Na każdym rodzaju zajęć prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach.

12. Studenci mający wykorzystany limit godzin wychowania fizycznego, a chcący zapisać się fakultatywnie na zajęcia, mogą to uczynić za zgodą prowadzącego , wykupując karnet w sekretariacie Studium (60 zł za semestr).

13. Zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne bez konieczności uczestnictwa w zajęciach wf mogą otrzymać,  po przedstawieniu stosownych dokumentów:
– członkowie Reprezentacji Narodowej
– czynni zawodnicy I i II ligi państwowej
– członkowie sekcji AZS uczestniczący systematycznie w treningach Klubu Uczelnianego, uzyskują zaliczenie u trenera sekcji uczelnianej.

14. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Studium.