ikonka platnosciStypendium


 

Otrzymać stypendium mogą tylko cudzodziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka i studiują na zasadach obywateli polskich.

Kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą  ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków przyznania tych stypendiów w zakładce: Stypendia dla studentów i doktorantów w celuwcześniejszego zgromadzenia zaświadczeń niezbędnych do udokumentowania sytuacji materialnej swojej rodziny.

Wnioski o w/w stypendia studenci i doktoranci w roku akademickim 2015/2016 składają drogą elektroniczną  poprzez system USOSweb.  (za złożenie wniosku uznaje się wypełnienie, wydrukowanie i DOSTARCZENIE DO DSS kompletu dokumentów!!).

Termin składania wniosków – do 15 października

Wnioski złożone po 15 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za m-c październik.