ikonka platnosciStypendium socjalne


 

STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. –tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992, z późn. zmianami).

Student

1. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:

  • oświadczenie o dochodach ,
  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  • oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl lub w załącznikach – ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

2. Kompletuje wszystkie wymagane załączniki.

3. Komplet dokumentów dostarcza osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

4. Sprawdza stan wniosku w USOSweb i odczytuje pocztę elektroniczną (studencki e-mail)

5. W przypadku cofnięcia do poprawy: poprawia oświadczenie i wniosek, ponownie drukuje i składa w DSS.

UWAGA: Należy sprawdzić stan wniosku po ponownym złożeniu!

6. W przypadku cofnięcia do uzupełnienia: dostarcza brakujące dokumenty, sprawdza stan wniosku w USOSweb (analiza dostarczonych dokumentów może wykazać konieczność dalszego wyjaśnienia sytuacji materialnej i dostarczenia dodatkowych zaświadczeń).

7. Stan wniosku “przyjęty do rozpatrzenia” bez dodatkowych uwag oznacza, że wniosek jest kompletny. Po ustaleniu wysokości stawek stypendiów (w listopadzie) kwoty przyznań będą widoczne w USOSweb.

Numer konta (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce PŁATNOŚCI.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki. Jeśli członek rodziny uzyskuje poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód.

UWAGI
Student lub doktorant składający podanie o stypendium socjalne w DSS po 15 października otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosków bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium socjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków;

Student, który obronił pracę magisterską/licencjacką przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie.