ikonka platnosciStypendium Rektora dla najlepszych studentów


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego”, Przyznawane jest na wniosek studenta . Podania o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się we właściwym dziekanacie w terminie do 15 października.

Druki z LOGO wydziału należy pobrać ze strony odpowiedniego Dziekanatu

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata i tryb studiów (stacjonarny lub niestacjonarny), z podziałem na stopnie studiów. Warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie średniej ocen nie niższej niż 4,00.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi:

1) który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium Rektora student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;
2) powtarzającemu semestr lub rok akademicki,
3) który nie zaliczył poprzedniego roku akademickiego na studiach w UO, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
4) przebywającemu na urlopie od zajęć,
5) który otrzymał karę dyscyplinarną.