Rekrutacja 2015/2016


Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Opolskim

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Cudzoziemiec może podjąć studia:

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą kandydaci:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • posiadający ważną Kartę Polaka,
 • posiadający aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 • którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

 

Kandydaci mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • decyzji Rektora Uczelni jako:

– stypendyści strony polskiej,

– na zasadach odpłatności,

– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,

– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

– jako stypendyści uczelni.

Kandydaci powinni dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz złożyć wszystkie wymagane dokumenty w terminach ujętych w harmonogramie rekrutacji na studia.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365; 2005 rok)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych(Dz. U. Nr 190, poz. 1406; 2006 rok)

Egzamin ze znajomości języka polskiego odbędzie się w terminach (do wyboru):

30.06., godz. 10.00 do 13.00
1.07, godz. 9.00 do 14.00
11.07, godz. 9.00 do 14.00.

Egzamin odbędzie się w miejscach urzędowania komisji rekrutacyjnych komisji rekrutacyjnej kierunku, na którym zamierza studiować kandydat. Komisje rekrutacyjne.

Uczestnicy Językowej Szkoły Letniej mogą zdawać egzamin na zakończenie kursu.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, przeliczają oceny umieszczone na świadectwie, na oceny stosowane w „nowej maturze” w Polsce, stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30, a najwyższa liczbie 100. Przykładowe przeliczenie ocen dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi zawiera tabela:

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie Skala ocen stosowana w Białorusi Skala ocen „nowej matury”
12 10 100
11 9 90
10 8 80
9 7 70
8 6 60
7 5 50
6 4 40
5 3 30