Miejsce i termin składania dokumentów


Po zarejestrowaniu się w systemie IRK, wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie, znajdą informacje o zakwalifikowaniu na studia na swoich kontach Internetowych (innych informacji nie będzie). Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, składają wszystkie wymagane dokumenty u Pełnomocnika Rektora UO ds. współpracy z zagranicą (Biuro Centrum Partnerstwa Wschodniego, ul. Katowicka 89)w terminach wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji na studia.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

oprócz wymaganych dokumentów składają podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

składają dokument potwierdzający uprawnienie (może być potwierdzona przez Uczelnię kopia kserograficzna):

  • ważną Kartę Polaka,
  • paszport lub dowód tożsamości w przypadku obywateli państw członkowskich UE, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii lub dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny takiej osoby,
  • aktualne zezwolenie na pobyt stały,
  • dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce,
  • dokument potwierdzający, że korzystają z ochrony czasowej w Polsce,
  • dokument potwierdzający, że są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ,
  • dokument potwierdzający, że udzielono im w Polsce ochrony uzupełniającej.