Krok I – Rejestracja w systemie IRK-a


Podstawowym krokiem jest rejestracja internetowa w systemie IRK-a (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na stronie www.rekrutacja.uni.opole.pl która przebiega następująco:

 

1. Po wybraniu zakładki Rejestracja należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, nie ma możliwości zarejestrowania się i kandydowania na studia na Uniwersytecie Opolskim.

2. Następnie zakładane jest konto kandydata w oparciu o numer PESEL (to będzie “Login“). Należy wybrać i zapamiętać hasło, bo stanowi ono jedyną formę autoryzacji. Po wpisaniu danych osobowych i kliknięciu przycisku Dodaj, następuje założenie konta.

UWAGA! Założenie konta nie jest zakończeniem procesu rejestracji.

3. Pojawia się okno logowania – należy podać PESEL oraz wybrane przed chwilą i zapamiętane hasło.

4. Teraz należy uzupełnić swoje dane osobowe (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką!).

5. Następnie należy sprawdzić w wymaganiach rekrutacyjnych, jakie przedmioty są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wymogi te można sprawdzić w opisie kierunku w systemie IRK-a lub klikając na wybrany kierunek z listy .

6. Teraz trzeba wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych – bez tego nie można wybrać kierunku studiów! Nie trzeba podawać wyników z wszystkich podanych w tabeli przedmiotów. Podaje się tylko wyniki z tych przedmiotów, które są brane pod uwagę w kryteriach rekrutacyjnych na dany kierunek.

7. Po zapisaniu wyników matury pojawia się tabelka “Moje wyniki egzaminów“. Jest to tabelka podsumowująca, które przedmioty z egzaminów maturalnych kandydat wpisał w systemie. Nie jest to lista egzaminów wstępnych, gdyż wymogiem rekrutacyjnym na naszej uczelni jest konkurs świadectw.

 

UWAGA! Kandydat, nie znając wyników swojej matury, rejestrując się i wpłacając opłatę rekrutacyjną czyni to na własną odpowiedzialność! Zapisanie się na wybrany kierunek studiów i nie uzupełnienie później wyników egzaminów maturalnych skutkuje nie zakwalifikowaniem się kandydata na studia !!

UWAGA! Jeśli w kryteriach rekrutacyjnych istnieje możliwość podania oceny końcoworocznej z danego przedmiotu (gdy nie był on zdawany na maturze), należy wpisać ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły średniej BEZ PRZELICZANIA JEJ NA PUNKTY (nie sugerować się znakiem % przy ocenie). Przeliczaniem ocen na punkty zajmują się wyłącznie Komisje rekrutacyjne!

8. W kolejnym kroku należy wybrać kierunki i/lub specjalności studiów, którymi kandydat jest zainteresowany, w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego.

UWAGA! Można zapisać się na więcej niż jedną specjalność na danym kierunku studiów!

9. Następnie kandydat musi wybrać przedmioty, które mają być brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym oraz – w razie takiej potrzeby – rozmowy kwalifikacyjne, które musi zdawać.

10. Należy dokonać opłaty rekrutacyjnej (kandydat ma na to czas do końca trwania rejestracji. Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. W przypadku zapisania się na większą liczbę kierunków należy wnieść dodatkową opłatę. Suma wpłat musi się zgadzać z sumą należności – można to sprawdzić na stronie startowej w pozycji “Moje wpłaty”.

W przypadku wyboru większej ilości kierunków, kandydat ma możliwość ustalenia hierarchii wybranych kierunków pod przyciskiem – „Moje studia (preferencje i opłaty)”. W tym samym miejscu ma możliwość przypisać dokonane wpłaty do wybranych kierunków studiów.

UWAGA! Radzimy dokonać wpłaty na kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji, ponieważ czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Uniwersytetu może wynieść kilka dni.

Po wyborze kierunków zostanie automatycznie naliczona opłata rekrutacyjna oraz zostanie wygenerowane indywidualne konto bankowe, (ostatnie jedenaście znaków konta zawiera nr PESEL kandydata). Numeru konta nie wolno przekazywać innym osobom, gdyż każdy ma inny numer. W celu uniknięcia nieporozumień i kłopotów, wszystkie opłaty rekrutacyjne kandydata muszą być wpłacane wyłącznie na to konto!

System IRK umożliwia pobranie pliku wypełnionego prawidłowo przelewu bankowego (plik w formacie PDF zawierający sumę wszystkich należności) i wydrukowanie go na lokalnej drukarce.

Potwierdzenie wniesienia opłaty zostanie bezpośrednio przekazane z banku na tak wygenerowane konto, co może potrwać kilka dni. Kandydat może to sprawdzić w systemie IRK-a, po ponownym zalogowaniu się, może też wydrukować potwierdzenie rejestracji.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej może nastąpić wyłącznie w następujących przypadkach:
1. Nie otwarcia kierunku studiów spowodowany małą liczbą kandydatów;
2. Oczywistej pomyłki kandydata wiążącej się z wpłatą opłaty rekrutacyjnej w zawyżonej wysokości,
wyłącznie na pisemny wniosek złożony w komisjach rekrutacyjnych w nieprzekraczalnych terminie 31 października 2015r.

11. Do końca trwania rejestracji można zmieniać swoje preferencje dotyczące kierunków (zapisywać się lub wypisywać z kierunków) i wprowadzonych przedmiotów maturalnych oraz dokonywać opłaty rekrutacyjnej.

W razie pytań dotyczących samej rekrutacji, na które nie ma odpowiedzi na stronach intrnetowych dotyczących Rekrutacji, informacji udziela Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna.