Krok po kroku

 

1. Aktywnie szukasz informacji o Uczelni, do której chciałbyś aplikować, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS+. Najlepszym źródłem tych informacji są strony internetowe w wykazie uczelni partnerskich.

2. Sporządzasz wniosek wyjazdowy studenta, zdobywasz podpisy Dziekana oraz Koordynatora Wydziałowego i w wyznaczonym terminie dostarczasz go do Koordynatora Programu Erasmus+ w Twojej Jednostce.

3. Biuro Erasmus+ wysyła Twoją oficjalną nominację do uczelni partnerskiej.

4. Czekasz na informację mailową od Uczelni Partnerskiej dotyczącą dalszych kroków związanych z Twoją procedurą aplikacyjną.

5. Wypełniasz procedurę aplikacyjną.

Jak najszybciej wysyłasz do uczelni partnerskiej:

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM)*;

• LEARNING AGREEMENT*;

• WNIOSEK O ZAKWATEROWANIE**

• INNE WYMAGANE PRZEZ UCZELNIĘ PARTNERSKĄ DOKUMENTY*

*(procedura aplikacyjna może się różnić w zależności od uczelni do której aplikujesz, dokładnie przeczytaj instrukcję postępowania i wypełnij procedurę wymaganą przez Uczelnię Parnerską)

**Studenci sami poszukują zakwaterowania na czas trwania pobytu za granicą (w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich, bądź prywatnie – biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty). Większość uczelni ma nieprzekraczalne terminy nadsyłania ww. dokumentów – sprawdź je na stronach internetowych uczelni partnerskich.

6. Sporządzasz (z pomocą Koordynatora KierunkuLearning Agreement before the mobility (Porozumienie o Programie Zajęć), uzyskujesz na nim wszystkie potrzebne podpisy – twój, Koordynatora Kierunku, Dziekana, Biura Erasmus+, Uczelni Partnerskiej (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).

7. Rozpoczynasz procedurę wizową potrzebną w kraju Twojego pobytu (jeśli potrzebujesz wizę). Biuro Erasmus+ na potrzeby uzyskania wizy wystawi Ci dokument potwierdzający, że zostałeś zarekrutowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ i otrzymasz grant na swój pobyt.

8. Dostarczasz do Biura Erasmus+ kopię ubezpieczenia zdrowotnego i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obowiązującego w kraju Twojej mobilności, na cały jej okres. Na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem możesz zgłosić się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą po zaświadczenie do NFZ. Uzyskujesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (szczegóły na: www.ekuz.nfz.gov.pl), której kopię pozostawiasz w naszym Biurze. Potrzebne jest również dodatkowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obowiązujące w kraju docelowym przez cały okres mobilności.

Dostarczasz nam także Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium (oświadczenia z numerem konta wpisanym bez zachowania stosownych przerw nie będą przyjmowane), Oświadczenie dot. pokrycia dodatkowych kosztów, Oświadczenie o ukończeniu poprzedniego semestru oraz Oświadczenie o poprzednich wyjazdach.

9. Jeśli w czasie mobilności w ramach Programu Erasmus+ będziesz studentem roku w trakcie, którego będziesz pisać pracę zaliczeniową (licencjacką, inżynierską, magisterską) przed podpisaniem umowy będziesz musiał dostarczyć do biura również zgodę Twojego promotora na wyjazd (w formie mailowej lub papierowej).

10. Jeśli pobierasz stypendium socjalne masz prawo do starania się o grant wyższy o około 200 euro!  Aby otrzymać prawo do wyjazdu ze zwiększonym stypendium będzie potrzebna kopia Twojej aktualnej Decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.

11. Podpisujesz Umowę z Uniwersytetem Opolskim – na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem. Zgłaszasz się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ oraz otrzymania stypendium. Najlepiej potwierdzić godzinę i dzień przybycia w celu podpisania umowy telefonicznie – dzięki temu Twoja sprawa zostanie załatwiona sprawniej i bez zbędnego oczekiwania.

12. Po podpisaniu umowy Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zleci wypłatę twojej pierwszej raty grantu. Biuro Erasmus+ nada Ci również licencję na wsparcie językowe, czyli dostęp do platformy OLS. Przed wyjazdem jesteś zobowiązany do wypełnienia pierwszego testu językowego na platformie (zaproszenie do platformy wraz z hasłem i loginem otrzymasz na swój adres e-mailowy).

Zasady prowadzenia studiów krótkoterminowych w Uniwersytecie Opolskim

1. Po przyjeździe do uczelni partnerskiej zgłaszasz się do ich Biura Erasmus+/ International Relations Office i meldujesz swoje przybycie. Tam uzyskasz najważniejsze informacje dotyczące Twoje pobytu.
2.W ciągu 4-5 tygodni zgłaszasz ewentualne ZMIANY w LEARNING AGREEMENT During the mobility (LA) – do swojego Koordynatora Kierunku, który musi je zaakceptować. Dokument musi być również zaakceptowany przez Dziekana oraz nasze biuro. Gdy podpiszemy dokument odeślemy Ci jego skan.
 
3. Podpisujesz się na swoim Learning Agreement During the mobility, zdobywasz również podpis Uczelni Partnerskiej i przesyłasz nam skan dokumentu.
 
4. W trakcie mobilności na swoim koncie z w sysytemie USOSweb, w sekcji “przyznane wyjazdy” uzupełniasz przedmioty, które ostatecznie realizujesz na mobilności, gdyż po powrocie rozliczysz się właśnie w tym systemie. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów na mobilności prześlesz skan transkryptu do Twojego Koordynatora Wydziałowego a następnie sam wpiszesz zdobyte przez siebie oceny do USOSweb. Koordynator na podstawie skanu transkryptu zaakceptuje twoje oceny w systemie.
 
5. Przed powrotem do kraju uzyskujesz:
TRANSCRIPT OF RECORDS (WYKAZ ZALICZEŃ) –  oryginał tego dokumentu dostarczysz do naszego biura.
CONFIRMATION OF STAY– zaświadczenie od kiedy do kiedy studiowałeś w uczelni partnerskiej (daty powinny być zgodne z datami na Twojej Umowie z Uniwersytetem Opolskim!). Proponujemy udanie się w tej sprawie do International Relations Office w uczelni zagranicznej, dokument ten również musi być dostarczony do naszego biura w oryginale.
 

1. W ciągu 60 dni od powrotu (jednak nie później niż do dnia 10 września danego roku) zgłaszasz się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą dostarczasz:

CONFIRMATION Of STAY w oryginale;

TRANSCRIPT OF RECORDS w oryginale

2. W ciągu 30 dni od powrotu wypełniasz:

ANKIETĘ STUDENTA – wypełniasz ją on-line (login oraz hasło do ankiety – otrzymasz od nas e-mailem)

DRUGI TEST JĘZYKOWY na platformie OLS (test wypełniasz on-line)

2. Kopię transkryptu przesyłasz do swojego Koordynatora Kierunku i Dziekanatu i rozliczasz się w systemie USOSweb wpisując uzyskane na mobilności oceny; uzupełniasz ewentualne różnice programowe.

3. Koordynator Kierunku zatwierdza w systemie USOSweb twoje oceny i twoja mobilność zostaje zamknięta.

Wszystkie ww. dokumenty i aplikacje znajdziesz na naszej stronie. Informacje ogólne na temat Programu ERASMUS+ dostępne są na stronie Narodowej Agencji.