Karta Pobytu


 

Informacje dotyczące karty pobytu dostępne są poniżej:

Okres udzielonego zezwolenia

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłuższy niż 3lata.

W przypadku, gdy okolicznością ubiegania się o zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony jest podjęcie lub kontynuacja studiów, zezwolenie udzielone jest na okres do roku.

Organ wydający decyzję

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub odmowie udzielenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia.

 

2. Cztery fotografie nieuszkodzone, kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z
otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

4. Ważny dokument podróży wraz z dwiema kserokopiami wszystkich jego stron.

 

5. Karta pobytu (w przypadku przedłużenia pobytu).

 

6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, bądź zaświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu.

 

7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy złożyć:

 

Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony, tj.: