Erasmus+: mobilności STA i STT dla pracowników

by Mar 1, 2021aktualności erasmus+, Bez kategorii, news-en

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła nam realizację mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+. Ograniczenia w podróżowaniu oraz przejście większości uczelni europejskich na kształcenie zdalne utrudniło zaplanowanie wyjazdów pracowniczych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą, a także przyjęcia wykładowców zagranicznych na Uniwersytecie Opolskim. Ta sytuacja utrudniła funkcjonowanie programu Erasmus+ ale nie zatrzymała.

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że program Erasmus+ nadal funkcjonuje, pracujemy tak jak dotychczas, realizujemy wyjazdy studentów na studia oraz praktyki a także wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu udziału w szkoleniu, choć w znacznie mniejszej skali. Przyjmujemy również zagranicznych studentów.

Mieliśmy nadzieję, że wiosna 2021 r. przyniesie zmiany na lepsze i sytuacja na świecie poprawi się na tyle, że możliwe będzie bardziej swobodne przemieszczanie się i realizowanie wyjazdów międzynarodowych.

Z uwagi na fakt, że sytuacja związana z  pandemią covid-19 w Europie jest nadal niepewna postanowiliśmy zamieścić poniżej informacje dotyczące zasad realizowania mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celu udziału w szkoleniu (STT) zarówno w formie fizycznej face-to face jak i zdalnej/wirtualnej/on-line lub mieszanej/hybrydowej (blended mobility).

Pracownicy, którzy w ramach rekrutacji ogólnouczelnianej otrzymali dofinansowanie na realizację wyjazdu, powinni zwrócić się indywidualnie do wybranej uczelni partnerskiej i ustalić:

– czy dana instytucja partnerska ma możliwość przyjąć pracownika fizycznie (face-to-face) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych/udziału w szkoleniu lub czy jest w stanie zaoferować zrealizowanie programu nauczania/szkolenia w formie zdalnej/wirtualnej/on-line, mieszanej/hybrydowej,

– zaproponować treść zajęć/szkolenia oraz ustalić formę i termin mobilności

– sprawdzić możliwości dotyczące dojazdu i zakwaterowania oraz wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące restrykcje zarówno w Polsce jak i w kraju docelowym,

– przygotować program nauczania/szkolenia (teaching/training agreement)

– przesłać draft dokumentu do pracownika Zespołu ds. mobilności międzynarodowej BNiOP (mgr Magdalena Rudy, erasmus@uni.opole.pl) w celu zaakceptowania dokumentu pod względem formalnym,

– po pozytywnym zaopiniowaniu programu nauczania/szkolenia przez pracownika Zespołu ds. mobilności międzynarodowej należy zdobyć podpisy ze strony przełożonych: Dyrektora Instytutu oraz Dziekana Wydziału (w przypadku wyjazdu dyrektora instytutu dokument zatwierdza Rektor) a następnie przekazać dokument do BNiOP w celu uzupełnienia podpisu ze strony koordynatora Instytucjonalnego Programu Erasmus+. Dokument musi być podpisany również po stronie instytucji przyjmującej (pracownik indywidualnie przesyła skan dokumentu do instytucji goszczącej).

Ze względu na pandemię koronawirusa pracownicy planujący wyjazd powinni uwzględnić ograniczenia wynikające z programu walki z SARS-Cov-2 w uczelni partnerskiej (organizacja zajęć face-to-face/on-line) i w kraju docelowym (ograniczenia społeczne w poruszaniu się, podróżowaniu, zakwaterowaniu), włącznie z możliwością  skierowania uczestnika przekraczającego granicę na kwarantannę.


Mobilność pracownika może przebiegać w formie: zajęć prowadzonych bezpośrednio (face-to-face, lub w formie udziału zdalnego/wirtualnego/on-line, mieszanego/hybrydowego (blended mobility) zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika mobilności jednak dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą.

Środki finansowe z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Ze względu na pandemię zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne ze zgodą na wyjazd. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora nr 22/2020 z 10.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego, wstrzymane zostały do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy.

Decyzję w sprawie wyjazdu pracownika będzie podejmować Prorektor ds. nauki UO uwzględniając m.in. sytuację epidemiczną w kraju, do którego planowany jest wyjazd, termin wyjazdu, itp. W związku z powyższym, pracownik przygotowujący się do wyjazdu jest zobowiązany do przekazania do biura Zespołu ds. mobilności międzynarodowej (BNiOP) wniosku o zgodę na realizację mobilności, który jest dostępny do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i realizacji mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+ są zamieszczone na stronie internetowej programu Erasmus+ na UO: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true