Wymagania i zalecenia dotyczące wyjazdów Nauczycieli Akademickich

 1. Kwalifikacja nauczycieli akademickich– kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+, odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez uczelnie. Zasady kwalifikacji pracowników są zharmonizowane z polityką uczelni w zakresie rozwoju kadry dydaktycznej.
 2. Kryteriami, które zawsze są brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy są:
  a) kompetencje językowe;
  b) doświadczenie
 3. Uczelnia ma prawo stosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji zgodnie z wewnętrznie podjętymi decyzjami.
 4. Określenie wysokości stypendium wypłacanego nauczycielom akademickim jest uzależnione od wysokości otrzymanych na ten cel środków oraz decyzji podjętych przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+
 5. Przy określaniu wysokości wypłacanego stypendium zaleca się:                                                                                                                                                                                          a) różnicowanie wysokości stypendium w zależności od kosztów utrzymania w kraju docelowym                                                                                                                  b) różnicowanie wysokości stypendium w zależności od wysokości kosztów zakwaterowania uzgodnionych z uczelnią partnerską.
 6. Z uwagi na wysokość kwoty przyznawanej na wyjazdy dla nauczycieli akademickich, zalecana jest przez Agencję Narodową realizacja wyjazdów tygodniowych z jednoczesnym wykonaniem co najmniej programu – minimum, czyli 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 7. Uprzejmie informujemy, że kompletną dokumentację dotyczącą mobilności w ramach Programu Erasmus+ należy złożyć pracownikom Zespołu ds. mobilności międzynarodowej Biura Nauki i Obsługi Projektów najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia mobilności. Złożenie dokumentacji w terminie późniejszym może skutkować brakiem możliwości podpisania umowy finansowej przed wyjazdem (a tym samym brakiem możliwości realizacji mobilności w zaplanowanym terminie).