Informacje dotyczące uznawalności przedmiotów zrealizowanych za granicą/ Information regarding recognition of courses studied abroad

1. Rekrutacja studentów, kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+, odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez uczelnię. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez władze uczelni.
2. Kryteriami oceny, które zawsze będą brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy są:
–    wyniki w nauce;
–    znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta.
3. W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia ma prawo do stosowania dodatkowych kryteriów selekcji zgodnie z podjętymi decyzjami.
4. Uczelnia akceptować będzie tylko i wyłącznie studentów posiadających dostateczne kwalifikacje językowe, pozwalające im na studiowanie w języku uzgodnionym pomiędzy stronami.
5. Określenie wysokości stypendium wypłacanego studentom będzie uzależnione od wysokości otrzymanych na ten cel środków, ustalonych limitów oraz decyzji podjętych przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+ przy zachowaniu zasady jednakowych stawek miesięcznego stypendium do tych samych krajów docelowych/ ośrodków akademickich.

Sposób zaliczania semestru po powrocie z wymiany określa § 28 nowego regulaminu studiów, który będzie obowiązywał od 1 października 2013 roku:

1. Część programu studiów, praktykę zawodową lub fakultatywną student może realizować na innej uczelni krajowej lub zagranicznej na podstawie porozumień lub programów, których Uczelnia jest stroną.

2. Kierowanie studentów Uczelni na studia do innej uczelni i odbywanie tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia na Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy

3. Program kształcenia w innej uczelni dla studenta, podejmującego studia poza Uczelnią, ustala indywidualnie opiekun wymiany i zatwierdza dziekan. W szczególności program powinien określać okres studiów, na który Uczelnia kieruje studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiotów, które jest on zobowiązany tam zaliczyć, i liczbę punktów ECTS, które ma uzyskać.

4. Opiekuna wymiany powołuje dziekan na wniosek kierownika jednostki odpowiedzialnej za kierunek studiów.

 1. Program kształcenia ustalony zgodnie z ust. 3, zapewniający realizację etapu studiów przewidzianego planem na Uniwersytecie, jest traktowany jako równoważny i stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów zrealizowanego w innej uczelni.
 2. W szczególnych przypadkach dziekan może na wniosek studenta wyrazić zgodę na częściową realizację programu studiów na innej uczelni, z którą nie zawarto umowy o wymianę studentów. Ustępy 2–5 stosuje się odpowiednio.

Dokumentem, który jest elementem niezbędnym w celu przygotowania wyjazdu do uczelni partnerskiej, a następnie uznania okresu studiów zrealizowanego zagranicą, jest Learning Agreement Nad jego prawidłowym przygotowaniem czuwa Prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz Koordynator Instytutowy/ Wydziałowy studenta.

Zainteresowany student pobiera w uczelni przyjmującej listę przedmiotów oferowanych dla studentów zagranicznych, wybiera kursy, a następnie z listą wybranych przedmiotów udaje się do swojego Koordynatora. Ten, po porównaniu z siatką zajęć, które byłyby w tym samym czasie realizowane na UO, sprawdza czy wybrane przez studenta przedmioty wystarczą do zaliczenia przez niego semestru po powrocie ze stypendium. Po ustaleniu listy przedmiotów student sporządza dokument Learning Agreement (w 3 oryginałach), który następnie wymaga uzyskania podpisu Koordynatora Instytutowego/ Wydziałowego oraz Prodziekana ds. kształcenia i studentów (który ponownie sprawdza listę wybranych przedmiotów).

Dokument Learning Agreement jest także podpisywany przez przedstawicieli uczelni przyjmującej. Gotowy dokument zawiera wobec tego podpisy 3 stron: studenta, przedstawicieli uczelni macierzystej oraz przedstawicieli uczelni przyjmującej. Ewentualne zmiany do tego dokumentu muszą być przygotowywane w porozumieniu z Koordynatorem Instytutowym/ Wydziałowym – student nie może samodzielnie nanosić żadnych zmian do tego dokumentu.

Na Uniwersytecie Opolskim stosujemy zasadę pełnej ekwiwalencji zaliczeń i egzaminów uzyskanych podczas pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus. Student, który uzyskał podczas pobytu w czasie jednego semestru 30 pkt ECTS zgodnych z danymi zawartymi w Learning Agreement uzyskuje zaliczenie semestru (istnieją ewentualne odstępstwa od tej zasady np. nałożenie obowiązku zaliczenia przedmiotu/ów po powrocie w przypadku gdy na Uczelni Partnerskiej nie udało się zrealizować odpowiednika jakiegoś przedmiotu z siatki).

Student, który w uczelni partnerskiej zrealizuje zapisy Learning Agreement, w celu uzyskania zaliczeń musi przywieźć dokument Transcript of Records, w którym zawarte zostaną informacje o zaliczeniach, ocenach oraz liczbie zdobytych zagranicą punktów ECTS.

 1. Recruitment of students and candidates within Erasmus+ mobility is held based according to general Erasmus+ rules and additional requirements resulting from decisions made by the university. The rules of recruitment, assessment and selection of students applying for mobility are approved by university authorities.
 2. Parameters of assessment that are always considered during qualifications of candidates:
 • study results
 • level of a language used in a receiving university.
 1. In case of a big number of candidates the university has the right to apply the additional requirements resulting from decisions made by the university.
 2. The university will accept only those of students who have adequate language skills, which allows them to study in a language agreed by both universities.
 3. Student grant is conditioned by the amount of received funds, settled limits and other decisions made by Komisja UO ds. Programu Erasmus+. A rule of equal payment of a monthly grant to the same receiving countries/academic centers will be kept.

The system of getting a credit for a term after coming back from a mobility are stated in § 28 of the new studies statue, that will run from the October 1 2013:

 1. Based on agreements or programs that involve the university, a student is able to accomplish a part of study program, work practice or elective internship on a different domestic or foreign university.
 2. Rearranging students o the university to study on another university and rules of accepting students from other universities are regulated by separate
 3. Education program on another university for a student who starts to study out of the university is established individually by mobility coordinator and agreed on by dean. The education program should include the period of study and a list of courses which the student needs to pass, as well as the number of ECTS points needed to get.
 4. Mobility coordinator is constituted by dean, requested by executive of department responsible for the study course.
 5. Education program stated according to 3, providing accomplishment of a study period provised by the schedule is treated as equivalent and is a base for getting a credit on a stage of studying passed on another university.
 6. In certain cases requested by certain students dean can allow a student to partly accomplish education program on another university, which has not signed a contract of students exchange. Section 2-5 is applied

A document that is essential to prepare a mobility to a partner university and later getting a credit for studying abroad is Learning Agreement. Associate dean to matters of education and students as well as department coordinator are responsible to watch over the process of creating the Learning Agreement.

A student needs to get a list of courses offered by the receiving institution, choose courses and consult chosen courses with coordinator. The coordinator compares chosen courses with those on UO to make sure they meet the requirements needed to pass the term after coming back from mobility. After consultation a student needs to prepare Learning Agreement (in 3 original documents), which needs to be signed by institutional coordinator and associate dean to matters of education and students, who is obligated to check the list again.

Learning Agreement must be signed by representatives of receiving university. The documents needs to be signed three times: by a student, by the home university and representatives of receiving institute. Any changes within the document must be made in consultation of department coordinator- a student cannot make any changes by themselves.

At the University of Opole a rule of full equivalent of credits and examinations gotten during the mobility within Erasmus+ program is applied. A student who got 30 ECTS points during one semester of the mobility according to Learning Agreement gets the credit.  There are possible lapses from this rule, for example the obligation to pass a course after a mobility if it was not possible to pass it during mobility

A student who will accomplish Learning Agreement on a partner university needs to bring back  Transcript of Records, which contains information about the amount of ECTS points gotten abroad to get the credit at the University of Opole.