Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów 2018-2020

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów w celu realizacji części studiów w ramach umowy finansowej na lata 2018-2020 o nr. 2018-1-PL01-KA107-048979

 1. Organizacja przyjmująca o wyjazd do której ubiega się student musi być instytucją szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisuje umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. dopuszczalny okres mobilności SMS kandydata.
 2. W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.
 3. Ze względu na wysoką liczbę realizowanych mobilności i wobec wieloletnich doświadczeń w realizacji mobilności w ramach programów wymian, Uniwersytet Opolski w tej edycji projektu wprowadza ewaluację wewnętrzną uczestników. Wszyscy beneficjenci zostaną zaproszeni do udziału w badaniu w formie ankiety online realizowanym przez Akademickie Centrum Karier, w celu monitorowania oczekiwań, zakładanych celów, postaw i otrzymanych rezultatów. Raport z badania zostanie przekazany do biura projektu Erasmus+ po zakończeniu projektu. Odpowiedzi w systemie ankietującym będą również na bieżąco monitorowane, aby biuro projektu Erasmus+ mogły być odpowiednio wcześnie informowane i reagować na powstające problemy lub wzmacniać pożądane efekty.
 4. Rekrutacja studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów lub katedr.
 5. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji kandydatów z podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia list rankingowych studentów w formie protokołu i kart oceny aplikantów (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1). Rekrutacja ma charakter ogólnouczelniany; wszyscy studenci mogą wziąć udział w rekrutacji do uczelni krajów objętych dofinansowaniem, natomiast w sposób priorytetowy potraktowani będą studenci, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi Programu Erasmus+ w jednostkach, które nie wnioskowały o mobilność studentów do danego kraju powinni uprzednio zorientować się, czy dana uczelnia przyjmująca oferuje programu pozwalające osiągnąć odpowiednie efekty kształcenia, które zostaną uznane na Uniwersytecie Opolskim.
 6. Koordynatorzy zobowiązani są do opublikowania szczegółowych zasad rekrutacji (wymogów, dokumentów etc.) na Wydziale/Instytucie w widocznym dla wszystkich miejscu (tablica ogłoszeń, strona internetowa).
 7. Studenci powinni złożyć w wyznaczonym przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Programu Erasmus+ terminie następujące dokumenty:
 • Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stornie www.erasmusplus.uni.opole.pl),
 • Aktualne CV
 • List motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta, (karta oceny aplikanta stanowi Załącznik nr 1)
 • Zaświadczenie o statusie studenta (do pobrania z Dziekanatu),
 • Wykaz zaliczeń z poprzednich semestrów danego cyklu studiów kandydata (do pobrania z Dziekanatu),
 • Zaświadczenie o średniej ze studiów (do pobrania z Dziekanatu),
 • Inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
 • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 – do ustalenia z uczelnią partnerską); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie bądź pisemna opinia koordynatora o posiadanych przez kandydata wystarczających kompetencjach językowych.
 • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl),
 • Ew. inne dokumenty sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).
 1. Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi wraz z dwoma pozostałymi członkami powołanej komisji analizują złożone dokumenty aplikacyjne i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w celu wypełnienia kart oceny aplikantów i wyłonienia nominowanych do wyjazdu osób. Komisja stworzy listę rankingową studentów w formie protokołu z prac komisji.
 2. Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny wraz
  z dokumentacją aplikujących i nominowanych osób Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi przekazują do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO.
 3. W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.
 4. W ramach umowy finansowej na lata 2018-2020 o nr. 2018-1-PL01-KA107-048979 student może wyjechać tylko jeden raz. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w ramach danej umowy finansowej zrealizowali wyjazd (tylko w przypadku braku innych kandydatów). Dodatkowo, ponowny wyjazd tej samej osoby musi mieć uzasadnienie dla potrzeb wynikających z realizacji projektu.
 5. W oparciu o przedstawioną dokumentację i z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej na realizację wyjazdów w kategorii SMS, Komisja UO ds. Programu ERASMUS+w składzie: Prorektor ds. Nauki i Finansów, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Z-ca Kierownika ds. Współpracy z Zagranicą Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą nominuje osoby do wyjazdu w formie protokołu.
 6. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostaną wpisani na listę rezerwową.
 7. W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności studenci danej jednostki UO z listy rezerwowej.

 

Prorektor ds. Nauki
i Finansów

Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów

Z-ca Kierownika ds. Współpracy z Zagranicą Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą