Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników 2018-2020

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych (STA i STT) w ramach umowy finansowej na lata 2018-2020 o nr. 2018-1-PL01-KA107-048979

 

 1. Celem wyjazdu finansowanego z grantu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych bądź odbycie szkolenia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Zgodnie z sugestią Narodowej Agencji, wyjazdy pracowników powinny zostać zrealizowane w pierwszym roku akademickim trwania umowy finansowej (2017-2018). Na podstawie złożonej dokumentacji, Komisja UO ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do wyjazdu. W skład komisji wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Prorektor ds. Nauki i Finansów oraz Kierownik Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 2. Minimalny okres trwania mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub w celu udziału w szkoleniu (STT) wynosi 5 dni. Faktyczny okres mobilności danego pracownika będzie określony w umowie finansowej pomiędzy pracownikiem a uczelnią. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalna do czasu trwania mobilności. Jeżeli mobilność w celu przeprowadzenia zajęć ze studentami jest połączona ze szkoleniem, to minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych jest obniżona do 4 w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu.
 3. W ramach umowy finansowej na lata 2018-2020 o nr. 2018-1-PL01-KA107-048979 promowany jest uzasadniony wyjazd jak najszerszej grupy pracowników. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym dofinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w ramach danej umowy finansowej zrealizowali wyjazd. Ponowny wyjazd tej samej osoby musi mieć uzasadnienie i wynikać z celów i potrzeb projektu. Dwa wyjazdy tej samej osoby nie mogą następować bezpośrednio po sobie (dofinansowanie podróży udzielane jest na podstawie tzw. kalkulatora odległości – narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską; przelicznik kilometrów obejmuje dystans z miasta uczelni wysyłającej do miasta w którym znajduje się uczelnia przyjmująca).

 

 1. W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.
 2. Ze względu na wysoką liczbę realizowanych mobilności i wobec wieloletnich doświadczeń w realizacji mobilności w ramach programów wymian, Uniwersytet Opolski w tej edycji projektu wprowadza ewaluację wewnętrzną uczestników. Wszyscy beneficjenci zostaną zaproszeni do udziału w badaniu w formie ankiety online realizowanym przez Akademickie Centrum Karier, w celu monitorowania oczekiwań, zakładanych celów, postaw i otrzymanych rezultatów. Raport z badania zostanie przekazany do biura projektu Erasmus+ po zakończeniu projektu. Odpowiedzi w systemie ankietującym będą również na bieżąco monitorowane, aby biuro projektu Erasmus+ mogły być odpowiednio wcześnie informowane i reagować na powstające problemy lub wzmacniać pożądane efekty.
 3. Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):
  1. w przypadku mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisuje umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STA kandydata
  2. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje drogą pisemną Dziekanów Wydziałów oraz drogą e-mailową Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+  o rozpoczęciu rekrutacji pracowników dydaktycznych z podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych
  3. Koordynatorzy zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji wszystkich pracowników danego wydziału/instytutu/katedry
  4. rekrutacja ma charakter ogólnouczelniany; wszyscy pracownicy mogą wziąć udział w rekrutacji do uczelni krajów objętych dofinansowaniem, natomiast w sposób priorytetowy potraktowane będą osoby, które tworzyły wniosek na etapie składania projektu, a w następnej kolejności pracownicy z jego/jej jednostki. Osoby niepracujące w jednostce wnioskującej powinny uprzednio zorientować się czy uczelnia przyjmująca prowadzi zajęcia w obrębie dziedziny naukowej aplikanta. W przypadku gdy osoba aplikująca nie pracuje w jednostce, która wnioskowała o mobilność z danym krajem partnerskim, Komisja UO ds. Programu Erasmus+ może zwrócić się o rekomendację/zasięgnąć opinii autora wniosku (koordynatora współpracy) w celu analizy zbieżności celów mobilności wnioskodawcy (aplikującego o wyjazd) z celami współpracy z danym partnerem
  5. osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć w Dziale ds. Badań Naukowych we wskazanym w ogłoszeniu terminie następujące dokumenty:

 

wniosek wyjazdowy podpisany przez zainteresowanego i przełożonego (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl) – aktualne CV w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć w uczelni przyjmującej – list motywacyjny w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć  w uczelni przyjmującej uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (karta oceny aplikanta stanowi załącznik nr 1) – wstępną wersję programu nauczania w języku angielskim lub w języku prowadzonych zajęć w uczelni przyjmującej (w takim wypadku, prosimy o dołączenie tłumaczenia w j. polskim lub j. angielskim); aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl – inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (np. certyfikaty językowe) – oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)

 

 1. selekcja kadry będzie odbywać się z zastosowaniem kryterium zainteresowań badawczych danego pracownika oraz zapotrzebowania na dany typ wiedzy na uczelni partnerskiej. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka wykładowego wymaganego w instytucji przyjmującej (min. B2)
 2. w sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej
 3. po zakończonej rekrutacji powstanie protokół z prac 3-osobowej Komisji UO ds. Programu Erasmus+ wraz z kartami oceny aplikantów. Protokół będzie zawierał opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny
 4. w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do wyjazdu w celu wykorzystania dostępnych miejsc wyjazdowych, zostanie przeprowadzona kolejna rekrutacja.

 

 1. Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu (STT):
  1. mobilność w celach szkoleniowych zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem udziału w konferencjach) i  praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego
  2. w przypadku mobilności pracowników w celu odbycia szkolenia, organizacją przyjmująca musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisuje umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STT kandydata
  3. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje drogą pisemną Dziekanów Wydziałów, drogą e-mailową Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ oraz kierowników jednostek administracyjnych UO (kopia wiadomości wysłana zostanie również na adresy e-mailowe jednostek administracyjnych UO) o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych
  4. kierownicy i Koordynatorzy zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji wszystkich pracowników danej jednostki
  5. rekrutacja ma charakter ogólnouczelniany; wszyscy pracownicy mogą wziąć udział w rekrutacji do uczelni krajów objętych dofinansowaniem, natomiast w sposób priorytetowy traktowane będą osoby, które tworzyły wniosek na etapie składania projektu, a w następnej kolejności pracownicy jej jednostki. W przypadku gdy osoba aplikująca nie pracuje w jednostce, która wnioskowała o mobilność z danym krajem partnerskim. Komisja UO ds. Programu Erasmus+ może zwrócić się o rekomendację/zasięgnąć opinii autora wniosku (koordynatora współpracy) w celu analizy zbieżności celów mobilności wnioskodawcy (aplikującego o wyjazd) z celami współpracy z danym partnerem
  6. osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć w Dziale ds. Badań Naukowych we wskazanym w ogłoszeniu terminie następujące dokumenty:

 

– wniosek wyjazdowy podpisany przez zainteresowanego i przełożonego (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl) – aktualne CV w języku polskim lub j. angielskim lub w języku odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej – list motywacyjny w języku polskim lub j. angielskim lub w języku odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (karta oceny aplikanta stanowi załącznik nr 1) – wstępną wersję programu szkolenia w języku angielskim lub w języku odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej (w takim wypadku, prosimy o dołączenie tłumaczenia w j. polskim lub j. angielskim; aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl – inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (np. certyfikaty językowe) – oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)

 

 1. selekcja pracowników będzie odbywać się z zastosowaniem kryterium zainteresowań zawodowych danego pracownika. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka szkoleniowego wymaganego w instytucji przyjmującej (min. B2)
 2. w sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej
 3. po zakończonej rekrutacji powstanie protokół z prac 3-osobowej Komisji UO ds. Programu Erasmus+ wraz z kartami oceny aplikantów. Protokół będzie zawierał opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny
 4. w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do wyjazdu w celu wykorzystania dostępnych miejsc wyjazdowych, zostanie przeprowadzona kolejna rekrutacja.

 

Prorektor ds. Nauki i Finansów Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Kierownik Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą