STAWKI STYPENDIUM USTALONE W RAMACH UMOWY FINANSOWEJ - 2023-1-PL01-KA131-HED-000123133
Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów studia:
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów praktyka:
miesięczna stawka EUR
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
670 820
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
670 820
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
600 750

Osoby pobierające stypendium socjalne oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+, spełniają kryteria ujęte w definicji “osób z mniejszymi szansami”. Tym samym przysługuje im dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc (przy mobilnościach długoterminowych). Aby ubiegać się o dodatek konieczne jest dostarczenie do Biura Programu Erasmus+ decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności przed rozpoczęciem mobilności.

Countries in each group Student’s mobility – studies:
monthly rate in EUR
Student’s mobility – traineeship:
monthly rate in EUR
Group 1 Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 670 820
Group 2 Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Netherlands, Malta, Germany, Portugal, Italy 670 820
Group 3 Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia 670 750
STAWKI STYPENDIUM USTALONE W RAMACH UMOWY FINANSOWEJ - 2022-1-PL01-HED-000058261
Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów studia:
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów praktyka:
miesięczna stawka EUR
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
550 700
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
550 700
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 600

Osoby pobierające stypendium socjalne oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+, spełniają kryteria ujęte w definicji “osób z mniejszymi szansami”. Tym samym przysługuje im dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc (przy mobilnościach długoterminowych). Aby ubiegać się o dodatek konieczne jest dostarczenie do Biura Programu Erasmus+ decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności przed rozpoczęciem mobilności.

Countries in each group Student’s mobility – studies:
monthly rate in EUR
Student’s mobility – traineeship:
monthly rate in EUR
Group 1 Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 550 700
Group 2 Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Netherlands, Malta, Germany, Portugal, Italy 550 700
Group 3 Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia 450 600
STAWKI STYPENDIUM USTALONE W RAMACH UMOWY FINANSOWEJ - 2021-1-PL01-KA131-HED-000010073
Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów studia:
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów praktyka:
miesięczna stawka EUR
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520 670
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
520 670
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 600

Osoby pobierające stypendium socjalne oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+, spełniają kryteria ujęte w definicji “osób z mniejszymi szansami”. Tym samym przysługuje im dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc (przy mobilnościach długoterminowych). Aby ubiegać się o dodatek konieczne jest dostarczenie do Biura Programu Erasmus+ decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności przed rozpoczęciem mobilności.

Countries in each group Student’s mobility – studies:
monthly rate in EUR
Student’s mobility – traineeship:
monthly rate in EUR
Group 1 Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 520 670
Group 2 Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Netherlands, Malta, Germany, Portugal, Italy 520 670
Group 3 Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia 450 600
STAWKI STYPENDIUM USTALONE W RAMACH UMOWY FINANSOWEJ - 2020-1-PL01-KA103-079009
Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów studia:
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów praktyka:
miesięczna stawka EUR
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520 620
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
500 600
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 550

Studenci pobierający stypendium socjalne lub studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o finansowanie ze środków POWER. Stawki stypendiów w ramach Programu POWER dostępne tutaj.

Countries in each group Student’s mobility – studies:
monthly rate in EUR
Student’s mobility – traineeship:
monthly rate in EUR
Group 1 Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 520 620
Group 2 Austria, Belgium, Cyprus, France, Greece, Spain, Netherlands, Malta, Germany, Portugal, Italy 500 600
Group 3 Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia 450 550
ZASADY FINANSOWANIA
 • Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.
 • Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmusa+.
 • Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 dnia.
 • Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego.
 • Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta oraz Dyrektora Biura Nauki i Obsługi Projektów (BNiOP).
 • Sposób wypłaty stypendium określa student składając do Zespołu ds. mobilności międzynarodowej BNiOP tzw. „Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium”.
 • Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.
 • W przypadku, gdy Uniwersytet Opolski będzie dysponować wolnymi środkami przeznaczonymi na stypendia dla studentów, w szczególności, jeśli otrzyma dodatkowe środki z redystrybucji funduszy dokonanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, Komisja UO ds. Programu ERASMUS może podjąć decyzję o zwiększeniu stawek miesięcznych stypendium.
 • Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.
 • Wypłacenie stypendium będzie następowało w 2 ratach: I rata- 90% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
 • Okres pobytu za granicą jest obliczana na podstawie tzw. „Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni partnerskiej.
 • Studenci, którzy wyjeżdżają na 1 semestr mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na następny semestr. W tym celu należy:
  1. uzyskać zgodę uczelni macierzystej – możliwość przedłużenia wyjazdu uzależniona jest od posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych na pokrycie wypłaty stypendium za okres przedłużenia;

  – Zgoda Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ – Zgoda Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego – Zgoda Dziekana/ Zastępcy Dziekana ds. kształcenia i studentów.

  1. uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
  2. sporządzić Learning Agreement na II semestr; ustalić zasady zaliczenia obu semestrów.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania.

Stawki stypendium/ Scholarship rates