Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2015-2017

Zasady rekrutacji wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych

(STA i STT) na rok akademicki 2015-2016 oraz 2016-2017

1. Celem wyjazdu finansowanego z grantu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych bądź odbycie szkolenia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Rekrutacja odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów, katedr, jednostek administracyjnych.

2. W przypadku mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu odbycia szkolenia, organizacją przyjmująca musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STA lub STT kandydata.

3. Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji pracowników dydaktycznych w roku akademickim 2015-2016 oraz 2016-2017 z podaniem terminu złożenia list rankingowych pracowników. Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Wiadomość o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia zostaje rozesłana drogą e-mailową zarówno do Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ oraz na adresy e-mailowe jednostek administracyjnych UO.

4. Koordynatorzy/Przełożeni zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji pracowników danego wydziału/instytutu/katedry/jednostki.

5. Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego Programu Erasmus+ lub Przełożonego. Poszczególni Koordynatorzy/Przełożeni nominują pracowników danej jednostki UO składając listy rankingowe do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Lista zakwalifikowanych pracowników zostaje przekazana do akceptacji Komisji UO ds. Programu Erasmus+. Zakwalifikowani pracownicy zobowiązani są do złożenia wniosków wyjazdowych w wyznaczonym przez Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO terminie.

6. Selekcja kadry akademickiej będzie opierać się na kryterium zainteresowań zawodowych danego pracownika oraz zapotrzebowania jakie sygnalizuje uniwersytet partnerski. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka wykładowego/szkoleniowego wymaganego w instytucji przyjmującej. Powołana zostanie komisja, która stworzy listę rankingową pracowników oraz protokół z prac komisji.

7. W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów uzyska te same kwalifikacje do realizacji wyjazdu, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

8. W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

9. W danym roku akademickim pracownik może wyjechać tylko jeden raz. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w danym roku akademickim zrealizowali wyjazd (tylko w przypadku braku innych kandydatów). Nie jest możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do stawek ogłoszonych przez NA – FRSE.

10. Minimalny okres trwania mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu odbycia szkolenia wynosi 5 dni (z i do krajów partnerskich).

11. Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Prorektor ds. Nauki i Finansów oraz Kierownika Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Zasady rekrutacji wyjazdów studentów (SMS) na rok akademicki 2015-2016 oraz 2016-2017

1. Rekrutacja studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów lub katedr. Projekty KA107 nie przewidują możliwości realizacji praktyk w latach 2015 i 2016.

2. Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji kandydatów na dany rok akademicki z podaniem terminu złożenia list nominacyjnych studentów. Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację

3. Student może ubiegać się o wyjazd do uczelni partnerskiej, z którą dana jednostka ma zawartą umowę międzyinstytucjonalną ważną na dany roku akademicki.

4. Studenci powinni złożyć w wyznaczonym przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Programu Erasmus+ terminie następujące dokumenty:

  • Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl,
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów i innych osiągnięć naukowych,
  • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 bądź zgodny z wymaganiami zawartymi w danej umowie międzyinstytucjonalnej); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO bądź inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie,
  • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych,
  • Inne sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).

5. W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów uzyska te same kwalifikacje do realizacji wyjazdu, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

6. W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

7. Koordynatorzy zobowiązani są do opublikowania szczegółowych zasad rekrutacji (wymogów, dokumentów etc.) na Wydziale/Instytucie w widocznym dla wszystkich miejscu (tablica ogłoszeń, strona internetowa).

8. Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi wraz z Dziekaniami analizują złożone podania i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne. Biorą pod uwagę wyniki w nauce, znajomość języka obcego, wykorzystany dotychczas przez studenta kapitał mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+, możliwość dofinansowania pobytu na studiach przez studenta oraz inne kryteria ustalone przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego na etapie rekrutacji (np. tematyka pracy licencjackiej/magisterskiej/dysertacji doktorskiej). Powołana zostanie komisja, która stworzy listę rankingową studentów oraz protokół z prac komisji. 9

. Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów, listę rankingową zakwalifikowanych studentów wraz z podpisanymi wnioskami wyjazdowymi Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi przekazują do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO.

10. Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+  w składzie: Prorektor ds. Nauki i Finansów, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Kierownik Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

11. Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Opolski z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie w ramach umowy finansowej, jaką Uniwersytet Opolski podpisał z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

12. W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia ma prawo do stosowania dodatkowych kryteriów selekcji zgodnie z podjętymi decyzjami.

13. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostaną wpisani na listę rezerwową.

14. W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności studenci danej jednostki UO z listy rezerwowej.