Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla nauczycieli akademickich

  1. Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+.
  2. Dofinansowanie jest przyznawane na okres 4 dni pobytu w przypadku wyjazdu pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz prowadzenia zajęć połaczonego ze szkoleniem (STA+STT).
  3. Wsparcie finansowe na koszty pobytu wypłacane będzie zgodnie ze stawkami dziennymi ustalonymi dla Polski przez Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji obowiązującymi w kraju docelowym. Finansowane będą jedynie dni faktycznego pobytu w instytucji przyjmującej, bez dofinansowania dni podróży. Dodatkowo pracownik otrzyma wsparcie finansowe w postaci ryczałtu na pokrycie kosztów podróży.
  4. Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu nauczyciele akademiccy podpisują z uczelnią macierzystą umowę finansową stanowiącą podstawę do wypłaty stypendium Erasmusa+.
  5. Sposób wypłaty stypendium jest ustalany przez strony.
  6. W przypadku, gdy Uniwersytet Opolski będzie dysponować wolnymi środkami przeznaczonymi na stypendia dla nauczycieli akademickich, w szczególności, jeśli otrzyma dodatkowe środki z redystrybucji funduszy dokonanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, BNiOP może zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy. Komisja ds. Programu Erasmus+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w ramach umowy finansowej z NA zrealizowali wyjazd. Możliwe jest też wydłużenie już zaakceptowanych mobilności lub dofinansowanie części lub całości pobytu pracownika realizującego wyjazd z dofinansowaniem zerowym. Nie jest możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do stawek ogłoszonych przez NA-FRSE.
  7. Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie części, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.
  8. Uczestnik nie może otrzymać innego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie kosztów realizacji mobilności.