Ubezpieczenie/ Insurance

Wymagane ubezpieczenie

Przed podpisaniem Umowy pomiędzy studentem a UO (około 2-3 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu), student może zwrócić się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą o wydanie zaświadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia, potrzebnego do uzyskania tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Student planujący wyjazd na mobilność na studia w ramach Programu Erasmus+ musi przed podpisaniem umowy dostarczyć do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą potwierdzenie zawartego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  (EKUZ nie pokrywa ubezpieczenia NNW więc należy je dodatkowo zakupić w dowolnej ubezpieczalni). Ubezpieczenie powinno obowiązywać w kraju docelowym, w którym student będzie odbywał mobilność, oraz musi obejmować cały okres mobilności.

W przypadku wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ dodatkowo wymagane będzie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie znajdziesz tutaj.

Required insurance