Stawki stupendium/ Scholarship rates

STAWKI STYPENDIUM USTALONE DLA UMOWY FINANSOWEJ 2020-1-PL01-KA103-079009 - WYJAZDY NA STUDIA

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
500 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry, Serbia*

450 EUR /miesiąc

Monthly scholarship rates:  

group I:

Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg,
Norway, Szweden, Great Britan

520 EUR /month;

group II:

Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Holland,
Malta, Germany, Portugal, Italy

500 EUR /month;

group III:

Bulagry, Croatia, Czech Rep. , Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia

450 EUR /month.

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne mogą ubiegać się o wyższe stypendium finansowane z Programu POWER.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia (i praktykę) w ramach umowy POWER-2020

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3069 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2984 zł /miesiąc;

 

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

2771 zł /miesiąc.

 

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o wyższe stypendium finansowane z Programu POWER. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mają również prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE.

Stawki stypendium na wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia w ramach umowy POWER-2020

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 2217 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2131 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

1918 zł /miesiąc.

STAWKI STYPENDIUM USTALONE W RAMACH UMOWY FINANSOWEJ 2019-1-PL01-KA103-063011 - WYJAZDY NA STUDIA

5przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
450 EUR /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry, Serbia*

400 EUR /miesiąc

Monthly scholarship rates:  

group I:

Dannmark, Finland, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg,
Norway, Szweden, Great Britan

500 EUR /month;

group II:

Austria, Belgium, Cypus, France, Greece, Spain, Holland,
Malta, Germany, Portugal, Italy

450 EUR /month;

group III:

Bulagry, Croatia, Czech Rep. , Estonia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Hungary, Serbia

400 EUR /month.

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne mogą ubiegać się o wyższe stypendium finansowane z Programu POWER.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia (i praktykę) w ramach umowy POWER-2019

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3019 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2803 zł /miesiąc;

 

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

2589 zł /miesiąc.

 

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o wyższe stypendium finansowane z Programu POWER. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mają również prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE.

Stawki stypendium na wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia w ramach umowy POWER-2019

przy wyjazdach do krajów z I grupy:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 2156 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z II grupy:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
1940 zł /miesiąc;

przy wyjazdach do krajów z III grupy:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

1725 zł /miesiąc.

ZASADY FINANSOWANIA
 • Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. badań i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia oraz Kierownik Biura ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 • Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmusa+.
 • Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 dnia.
 • Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego.
 • Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta oraz Kierownika Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (BNWZ).
 • Sposób wypłaty stypendium określa student składając do BNWZ tzw. „Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium”.
 • Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.
 • W przypadku, gdy Uniwersytet Opolski będzie dysponować wolnymi środkami przeznaczonymi na stypendia dla studentów, w szczególności, jeśli otrzyma dodatkowe środki z redystrybucji funduszy dokonanej przez Narodową Agencję Programu LLP-Erasmus, Komisja UO ds. Programu ERASMUS może podjąć decyzję o zwiększeniu stawek miesięcznych stypendium.
 • Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.
 • Wypłacenie stypendium będzie następowało w 2 ratach: I rata- 90% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
 • Okres pobytu za granicą jest obliczana na podstawie tzw. „Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni partnerskiej.
 • Studenci, którzy wyjeżdżają na 1 semestr mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na następny semestr. W tym celu należy:
  1. uzyskać zgodę uczelni macierzystej – możliwość przedłużenia wyjazdu uzależniona jest od posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych na pokrycie wypłaty stypendium za okres przedłużenia;

  – Zgoda Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ – Zgoda Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego – Zgoda Dziekana/ Prodziekana ds. kształcenia i studentów

  1. uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
  2. sporządzić Learning Agreement na II semestr; ustalić zasady zaliczenia obu semestrów.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania.