Informacje dotyczące uznawalności przedmiotów zrealizowanych za granicą/ Information regarding recognition of courses studied abroad

1. Rekrutacja studentów, kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+, odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez uczelnię. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez władze uczelni.
2. Kryteriami oceny, które zawsze będą brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy są:
–    wyniki w nauce;
–    znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta.
3. W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia ma prawo do stosowania dodatkowych kryteriów selekcji zgodnie z podjętymi decyzjami.
4. Uczelnia akceptować będzie tylko i wyłącznie studentów posiadających dostateczne kwalifikacje językowe, pozwalające im na studiowanie w języku uzgodnionym pomiędzy stronami.
5. Określenie wysokości stypendium wypłacanego studentom będzie uzależnione od wysokości otrzymanych na ten cel środków, ustalonych limitów oraz decyzji podjętych przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+ przy zachowaniu zasady jednakowych stawek miesięcznego stypendium do tych samych krajów docelowych/ ośrodków akademickich.

Sposób zaliczania semestru po powrocie z wymiany określa § 28 nowego regulaminu studiów, który będzie obowiązywał od 1 października 2013 roku:

1. Część programu studiów, praktykę zawodową lub fakultatywną student może realizować na innej uczelni krajowej lub zagranicznej na podstawie porozumień lub programów, których Uczelnia jest stroną.

2. Kierowanie studentów Uczelni na studia do innej uczelni i odbywanie tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia na Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy

3. Program kształcenia w innej uczelni dla studenta, podejmującego studia poza Uczelnią, ustala indywidualnie opiekun wymiany i zatwierdza dziekan. W szczególności program powinien określać okres studiów, na który Uczelnia kieruje studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiotów, które jest on zobowiązany tam zaliczyć, i liczbę punktów ECTS, które ma uzyskać.

4. Opiekuna wymiany powołuje dziekan na wniosek kierownika jednostki odpowiedzialnej za kierunek studiów.

  1. Program kształcenia ustalony zgodnie z ust. 3, zapewniający realizację etapu studiów przewidzianego planem na Uniwersytecie, jest traktowany jako równoważny i stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów zrealizowanego w innej uczelni.
  2. W szczególnych przypadkach dziekan może na wniosek studenta wyrazić zgodę na częściową realizację programu studiów na innej uczelni, z którą nie zawarto umowy o wymianę studentów. Ustępy 2–5 stosuje się odpowiednio.

Dokumentem, który jest elementem niezbędnym w celu przygotowania wyjazdu do uczelni partnerskiej, a następnie uznania okresu studiów zrealizowanego zagranicą, jest Learning Agreement Nad jego prawidłowym przygotowaniem czuwa Prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz Koordynator Instytutowy/ Wydziałowy studenta.

Zainteresowany student pobiera w uczelni przyjmującej listę przedmiotów oferowanych dla studentów zagranicznych, wybiera kursy, a następnie z listą wybranych przedmiotów udaje się do swojego Koordynatora. Ten, po porównaniu z siatką zajęć, które byłyby w tym samym czasie realizowane na UO, sprawdza czy wybrane przez studenta przedmioty wystarczą do zaliczenia przez niego semestru po powrocie ze stypendium. Po ustaleniu listy przedmiotów student sporządza dokument Learning Agreement (w 3 oryginałach), który następnie wymaga uzyskania podpisu Koordynatora Instytutowego/ Wydziałowego oraz Prodziekana ds. kształcenia i studentów (który ponownie sprawdza listę wybranych przedmiotów).

Dokument Learning Agreement jest także podpisywany przez przedstawicieli uczelni przyjmującej. Gotowy dokument zawiera wobec tego podpisy 3 stron: studenta, przedstawicieli uczelni macierzystej oraz przedstawicieli uczelni przyjmującej. Ewentualne zmiany do tego dokumentu muszą być przygotowywane w porozumieniu z Koordynatorem Instytutowym/ Wydziałowym – student nie może samodzielnie nanosić żadnych zmian do tego dokumentu.

Na Uniwersytecie Opolskim stosujemy zasadę pełnej ekwiwalencji zaliczeń i egzaminów uzyskanych podczas pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus. Student, który uzyskał podczas pobytu w czasie jednego semestru 30 pkt ECTS zgodnych z danymi zawartymi w Learning Agreement uzyskuje zaliczenie semestru (istnieją ewentualne odstępstwa od tej zasady np. nałożenie obowiązku zaliczenia przedmiotu/ów po powrocie w przypadku gdy na Uczelni Partnerskiej nie udało się zrealizować odpowiednika jakiegoś przedmiotu z siatki).

Student, który w uczelni partnerskiej zrealizuje zapisy Learning Agreement, w celu uzyskania zaliczeń musi przywieźć dokument Transcript of Records, w którym zawarte zostaną informacje o zaliczeniach, ocenach oraz liczbie zdobytych zagranicą punktów ECTS.