Wymagane dokumenty


 • podanie do JM Rektora Uczelni (podanie.doc) o przyjęcie na studia – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji lub na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • podanie do komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentem zaświadczającym prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli kandydat może (i chce) na takich zasadach przystąpić do rekrutacji (podanie2.doc),
 • polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • w przypadku studiów II stopnia – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia

Znajomość języka polskiego pozwalającą na podjęcie studiów w języku polskim na Uniwersytecie Opolskim można potwierdzić poprzez

 • certyfikat ukończenia kursu językowego
 • certyfikat Językowej Szkoły Letniej
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez komisję rekrutacyjną
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • kserokopia paszportu, wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA – Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • cztery zdjęcia (w tym jedno w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (format 35×45 mm).

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłe w Polsce albo na Ukrainie przez tłumacza z zaświadczeniem notarialnym.