Wydział Teologicznyy


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jest ośrodkiem naukowym z wieloletnią tradycją akademicką, której początki sięgają końca lat czterdziestych XX w. W struktury Uniwersytetu wszedł wraz z jego utworzeniem. Uprawnienia do doktoryzowania z nauk teologicznych uzyskał w 1995 r., a do habilitowania w 2001 r. Ponadto w 2014 r. otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o rodzinie. W 2012 r. opolska teologia znalazła się w gronie 25 najlepszych kierunków studiów prowadzonych na uczelniach w Polsce.Wydział dba o zaplecze materialne niezbędne do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki. Dysponuje multimedialnymi salami wykładowymi, skomputeryzowaną biblioteką i czytelnią, kawiarenką internetową oraz salą gimnastyczną.

Obszary badań

Religia to podstawowy obszar badań. Podejmuje się tu próby racjonalnego wyjaśnienia i uzasadnienia treści wiary chrześcijańskiej. Badania prowadzone są w dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, innymi religiami, jak też ludźmi przyjmującymi postawy areligijne.
Człowiek – rodzina – społeczeństwo. W tym obszarze badań dominuje zainteresowanie rodziną jako miejscem podstawowym dla życia człowieka, kształtowania jego tożsamości i budowania relacji z innymi.
Kultura. W ramach tego obszaru analizuje się aktywność kulturową człowieka w basenie Morza Śródziemnego, ale też śląskie dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza muzyczne.
Partnerami naukowymi są polskie i zagraniczne wydziały teologiczne. Szczególnie owocnie rozwija się współpraca z wydziałami teologicznymi w Monastyrze i Erfurcie.

Kierunki studiów i specjalizacje

Teologia

Zastanawia się nad tym, w co chrześcijanin wierzy i dlaczego wierzy. Pyta, kim jest i jaki jest Bóg chrześcijan. Podkreślając rozumność chrześcijańskiej wiary, mocno akcentuje znaczenie filozofii dla badań teologicznych; m.in. wykład z historii filozofii i filozofii Boga. U podstaw wiedzy teologicznej leżą badania nad tekstami biblijnymi. One wprowadzają do nauki o Bogu, który stoi u początku i u kresu świata i człowieka. W centrum swojej refleksji teologia stawia Jezusa Chrystusa. Teologicznej teorii towarzyszy wiedza praktyczna; student nabywa umiejętności przekazu treści chrześcijańskiej wiary. Dla badań teologicznych najważniejszy jest człowiek – w jego relacji do siebie, do innych i do Boga; ta ostatnia relacja uznawana jest za niezbędną dla pełnego rozwoju człowieka.

Muzykologia

Należy do unikatowych kierunków uniwersyteckich. Studia skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także do przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną.Profil studiów obejmuje kształcenie w dwu nurtach:a) w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki),b) w nurcie doskonalenia umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólnomuzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt).

Nauki o rodzinie

Wprowadzają studenta w wiedzę o rodzinie wypracowaną przez różne nauki, m.in. antropologię filozoficzną, psychologię, pedagogikę, socjologię, prawo i teologię. Dzięki tej wiedzy student uzyskuje szerokie i wielostronne spojrzenie na problemy rodziny. Uczy się postrzegać ją jako naturalne miejsce życia i rozwoju człowieka, rozumieć więc znaczenie rodziny dla pojedynczego człowieka. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także o prawnych aspektach pomocy rodzinie. Rodzina postrzegana jest jako podstawowa komórka społeczna. Teologiczny wykład przedstawia wypływającą z Biblii chrześcijańską koncepcję rodziny.

Kultura śródziemnomorska

Wprowadza w wiedzę o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego w aspekcie historycznym, filologicznym, kulturowym, religijnym, politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, prawo, teologia.Student wchodzi w świat, w którym kształtowały się początki cywilizacji europejskiej. Styka się zwłaszcza z tymi obszarami kultury klasycznej, które odcisnęły się trwałym piętnem na współczesnej mentalności mieszkańców Europy. Zapoznaje się z dziejami tej kultury, głównymi nurtami filozoficznymi, dziełami sztuki, religiami (judaizmem, chrześcijaństwem, islamem). Uczy się też zarządzania dobrami kultury śródziemnomorskiej.

Kariera

Absolwenci teologii w zależności od ukończonej specjalności mogą pracować jako nauczyciele religii lub pełnić posługę kapłańską.

Nauki o rodzinie umożliwiają podjęcie pracy w poradniach rodzinnych, centrach interwencji kryzysowej, szkołach, instytucjach samorządowych wspierających rodzinę.

Muzykologia kształci do pracy na stanowisku muzyka kościelnego, głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych, i zarazem nauczyciela muzyki w placówkach oświatowych.

Kultura śródziemnomorska przygotowuje do pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty, a więc w placówkach kultury, muzealnictwa, galeriach sztuki, a także w biurach podróży, biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi.

Kontakt

  • Adres do korespondencji:

Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole

  • Telefon:
    +48 77 442 37 67
    +4877 442 37 68
  • Fax: +48 77 454 93 84
  • Podstrona dot. programu Erasmus w jednostce – http://www.wt.uni.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=750

Więcej informacji o wydziale