Rodzaje umów o pracę

 


 

Umowa na czas nieokreślony
1. Strony tej umowy nie ustalają żadnego okresu jej  trwania – przyjmuje się, że będzie ona trwała tak długo, aż któraś ze Stron jej nie wypowie.

2. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu  zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

–  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż  6 miesięcy,

–  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co  najmniej 6 miesięcy,

–  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

3. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia.

Podstawa prawna: art. 36 § 1 K.p.

Umowa na czas określony

1. Nie ma ograniczeń, co do maksymalnego okresu, na który może być zawarta. Przy zbyt długich okresach umowy, np. 5-7 lat, pracownik może dochodzić sądownie roszczeń o zawarcie umowy na czas nieokreślony.

2. Trzecia kolejna umowa na czas określony podpisana przez tego samego pracodawcę i tego samego pracownika, staje się automatycznie umową o pracę na czas nieokreślony, jeśli przerwy między tymi umowami nie przekraczały jednego miesiąca.

3. Podlega wypowiedzeniu, jeśli:

– została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy

– oraz zawarto w umowie stosowną klauzulę dopuszczającą rozwiązanie umowy.

4. Jeśli zostały spełnione wymogi, o których mowa w pkt 2, okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie.

5. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia.

Podstawa prawna: art. 33 K.p., art. 251 § 2 K.p.

Umowa na okres próbny

1. Zawierana maksymalnie na 3 miesiące.

2. Istnieje możliwość zawarcia kilku umów na okres próbny na następujące po sobie okresy, przy czym łączny okres zatrudnienia „próbnego” nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w pkt 1.

3. Podlega wypowiedzeniu (bez konieczności podawania przyczyny).

4. Okresy wypowiedzeń wynoszą odpowiednio:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza

– 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Podstawa prawna: art. 34 K.p.

Umowa na zastępstwo

1. Znajduje zastosowanie w przypadku zatrudniania osoby podczas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika (np. z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich, w okresie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego).

2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, niezależnie od długości trwania umowy na zastępstwo.

3. Umowę na zastępstwo może poprzedzać umowa na okres próbny.

4. W przypadku umowy na zastępstwo nie ma zastosowania przepis Kodeksu pracy, który wskazuje, że trzecia umowa na czas określony staje się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: art. 25 § 1 K.p, art. 331 K.p.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Umowa taka zawierana jest w sytuacji, kiedy trudno jest określić termin zakończenia konkretnego zadania, które będzie powierzone pracownikowi. Końcem tej umowy jest dzień, w którym pracownik ukończy umówioną pracę (ściśle określoną w umowie).