Wydział Prawa i Administracji


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oferuje atrakcyjne z punktu widzenia wymagań rynku wykształcenie. Na trzech kierunkach – prawie, administracji oraz bezpieczeństwie wewnętrznym (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) umożliwiamy zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi. Przed naszymi absolwentami otwierają się bogate perspektywy zawodowe przeznaczone dla prawników, doradców, negocjatorów oraz pracowników administracji publicznej, w tym również z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Aktualnie z propozycji edukacyjnych WPiA korzysta ponad 2 tys. studentów, którzy mają okazję uzyskać w kameralnej atmosferze specjalistyczną wiedzę i doświadczenie ze strony kadry naukowo-dydaktycznej. Wśród pracowników zatrudnionych w 21 jednostkach organizacyjnych wydziału (katedrach, zakładach, pracowniach, centrach i Klinice Prawa) są sędziowie, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy administracji publicznej otwarci na różne formy współpracy badawczo-dydaktycznej ze studentami. Społeczność akademicka WPiA wyróżnia się zaangażowaniem w działalności na rzecz zewnętrznego otoczenia, zwłaszcza włączając się w świadczenie przedsądowej pomocy prawnej dla mieszkańców Opolszczyzny oraz przygotowując ekspertyzy dla podmiotów gospodarczych i administracji publicznej.

Obszary badań

Działalność naukowa pracowników WPiA koncentruje się wokół trzech szeroko pojmowanych obszarów badawczych:

• Obywatel – Bezpieczeństwo;

• Biznes – Środowisko – Innowacje;

• Państwo – Kościół – Polityka.

Efekt aktywności naukowej pracowników WPiA stanowią liczne monografie, opracowania źródłowe i komentarze publikowane przez uznane oficyny wydawnicze, jak również artykuły, glosy i recenzje zamieszczane w wysoko punktowanych specjalistycznych ogólnopolskich oraz światowych czasopismach. Promowaniu wyników badań służą również liczne międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe organizowane oraz współorganizowane przez Wydział (niektóre z nich mają charakter cykliczny: m.in. „Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne”, „Ogólnopolskie Opolskie Sympozjum Podatkowe”).

Na szczególną uwagę zasługuje wydawany od 2003r. w formie kwartalnika (do 2011 r. jako rocznik) periodyk naukowy „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, znajdujący się na liście B czasopism punktowanych przez MNiSzW (6 pkt).

Bogate spektrum zainteresowań naukowych pracowników Wydziału umożliwia podejmowanie w rozmaitych formach współpracy z organami administracji publicznej, sądami, organizacjami pozarządowymi, a także ze środowiskiem biznesowym. Rezultatem wspólnych przedsięwzięć jest nie tylko wymiana doświadczeń, udzielanie konsultacji i sporządzanie opinii prawnych, ale również wdrażanie uzyskanych wyników badań w konkretnych projektach instytucjonalnych oraz biznesowych. Ponadto od grudnia 2013 roku WPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Kierunki studiów i specjalizacje

Kierunki studiów na Wydziale Prawa i Administracji prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Prawo (5-letnie jednolite magisterskie)

z możliwością wyboru na 5 semestrze jednej z siedmiu specjalizacji:

• cywilistycznej;

• karnistycznej;

• ustrojowo-administracyjnej;

• prawa europejskiego i międzynarodowego;

• prawa międzynarodowego obrotu gospodarczego;

• prawa gospodarczego i handlowego;

• prawa finansowego i podatkowego.

Administracja (I stopnia)

z możliwością wyboru na 4 semestrze jednej z czterech specjalizacji:

• administracja publiczna;

• administracja gospodarczo-finansowa;

• administracja specjalna – ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

• administracja w stosunkach międzynarodowych;

(na studiach niestacjonarnych dodatkowo – administracja organów ochrony prawnej).

Administracja (II stopnia)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia)

Studia podyplomowe prowadzone przez dwa semestry:

• Administracja publiczna;

• Administracja Publiczna i Zarządzanie;

• Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO;

• Współczesne problemy nauk prawnych z seminariami doktoranckimi;

• Współczesne problemy nauk prawnych z seminariami doktoranckimi;

• Prawo gospodarcze i handlowe z elementami prawa podatkowego;

• Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej;

• Administracja i Zarządzanie w Kulturze.

Podstawową ideą prowadzonych studiów jest dbałość o wysoki poziom kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką. Mocnymi stronami prowadzonych studiów są:

– pracownicy naukowo – dydaktyczna przygotowani do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych;

– profile edukacyjne umożliwiają kształcenie przyszłych liderów działających w sektorze bezpieczeństwa, administracji i prawa, stanowiących równocześnie fundament nowoczesnego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich korzeni;

– kameralna atmosfera sprzyjająca partnerskim relacjom między nauczycielami akademickimi a studentami;

– bogate zasoby biblioteczne ułatwiające pozyskiwanie wiedzy;

– organizacja procesu dydaktycznego, uwzględniająca oczekiwania studentów.

Kariera

Absolwent kierunku administracja:

 • uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia;
 • posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną, niezbędną do pracy zarówno w administracji publicznej, jak i w administracji sektora prywatnego;
 • dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na prowadzenie spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnętrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej;
 • przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów;
 • potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się podstawową wiedzą ekonomiczną oraz znajomością przepisów prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent kierunku prawo:

 • uzyskuje tytuł magistra prawa oraz przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia;
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk dogmatyczno-prawnych oraz teoretyczno-prawnych, poszerzoną o zasób wiadomości z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych;
 • przygotowany jest do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej) oraz zawodów w charakterze doradców podatkowych, rzeczników patentowych, arbitrów i mediatorów, jak również do pracy w administracji i biznesie;
 • posiada przygotowanie do podjęcia pracy w organach sprawiedliwości, policji, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej;
 • dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na sprawne poruszanie się na rynku pracy oraz profesjonalnym warsztatem prawniczym cechującym się rzetelnym i uczciwym podejściem do pracy zawodowej.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 • dysponuje podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, zadań i zasad funkcjonowania organów państwa oraz jego instytucji, problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 • potrafi we właściwy sposób postrzegać i analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali globalnej, jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej;
 • posiada umiejętności związane z kierowaniem zespołami ludzkimi, pracą zespołową oraz komunikacją z otoczeniem;
 • jest przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Kontakt

 • Adres do korespondencji:
 1. Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
 • Telefon: +48 77 452 75 00
 • Fax: +48 77 452 75 02

Więcej informacji o wydziale