Legitymacja


Legitymacja studencka – dokument poświadczający status studenta.

W Polsce wydawany jest studentowi przez uczelnię po immatrykulacji. Prawo do posiadania legitymacji posiadają studenci uczelni do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów.

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji studenckiej – przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Legitymacja studencka uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wysokość ulgi wynosi:

  • 51% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych (do ukończenia 26. roku życia)
  • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych (do ukończenia 26. roku życia)
  • 50% – przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej