Koordynatorzy / Coordinators

 

UNIWERSYTET OPOLSKI
Koordynatorzy kierunków oraz Koordynatorzy Programu Erasmus+ / Program Coordinators and Erasmus+ Coordinators

L.p.

Wydział/ Faculty

Instytut/ Institute

Kierunki studiów przypisane do instytutów

Koordynatorzy Programu Erasmus+/ Erasmus+ Coordinators

Koordynatorzy kierunków/ Program Coordinators

1.

Wydział Chemii

Instytut Chemii

chemia

dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

adrapala@uni.opole.pl

dr Anna Kusakiewicz-Dawid – zastępca dziekana

anna.kusakiewicz@uni.opole.pl

nutribiochemia

farmacja**

2.

 

Wydział Ekonomiczny

Instytut Ekonomii i Finansów

ekonomia (w tym INTERNATIONAL BUSINESS oraz SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

mgr inż. Jacek Kurek

jacek.kurek@uni.opole.pl

dr Agnieszka Bobrowska – zastępca dziekana

abobrowska@uni.opole.pl

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

logistyka

mgr inż. Jacek Kurek

jacek.kurek@uni.opole.pl

dr Anna Mijal

a_mijal@uni.opole.pl

zarządzanie

mgr inż. Jacek Kurek

jacek.kurek@uni.opole.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

gospodarka przestrzenna

 

mgr inż. Jacek Kurek

jacek.kurek@uni.opole.pl

dr Krzysztof Badora

kbadora@uni.opole.pl

turystyka i wypoczynek

mgr inż. Jacek Kurek

jacek.kurek@uni.opole.pl

3.

Wydział Filologiczny

Instytut Językoznawstwa

English in Public Communication
English Philology
English Philology – Teacher Training Programme
język angielski w turystyce

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

ela@uni.opole.pl

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf – zastępca dziekana

m.tukiendorf@uni.opole.pl

Master of Liberal Arts

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

ela@uni.opole.pl

Angewandte Germanistik
Germanistik
Germanistik – Lehramt

dr Jarosław Bogacki

jaroslaw.bogacki@uni.opole.pl

mgr Tomasz Sutarzewicz

sutarzewicz@uni.opole.pl

języki obce w sektorze usług

 

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

jczaplinska@uni.opole.pl

język czeski w sektorze usług

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

jczaplinska@uni.opole.pl

języki obce w służbie publicznej
języki obce w turystyce

język biznesu

dr hab. Joanna Skolik,             prof. UO

jskolik@uni.opole.pl

Filologia francuska
filologia romańska od podstaw

dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

aledwina@uni.opole.pl

mgr Aleksandra Bogocz

awidera@uni.opole.pl

Game Studies

język polski od podstaw z językiem niemieckim
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
logopedia z językiem polskim jako obcym
edytorstwo
filologia polska

dr Mateusz Szubert

mszubert@uni.opole.pl

Instytut Literaturoznawstwa

­–

 

4.

Wydział Lekarski

Instytut Nauk Medycznych

kierunek lekarski

dr Joanna Czaja

heyna@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – zastępca dziekana

jacek.jozwiak@uni.opole.pl

5.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

fizyka

mgr inż. Marcin Szymanek

mszymanek@uni.opole.pl

dr hab. Dariusz Man, prof. UO

dariusz.man@uni.opole.pl

Instytut Informatyki

informatyka

mgr inż. Marcin Szymanek

mszymanek@uni.opole.pl

dr Zbigniew Bonikowski

zbonik@uni.opole.pl

Instytut Matematyki

matematyka

mgr inż. Marcin Szymanek

mszymanek@uni.opole.pl

dr Piotr Urbaniec – zastępca dziekana

urbanip@uni.opole.pl

6.

 

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

coaching filozoficzny
filozofia

dr hab. Krzysztof Skowroński, prof. UO

skris65@gmail.com

dr Marcin Pietrzak

mpietrzak@uni.opole.pl

historia
historia i teraźniejszość 40+

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO

tciesielski@uni.opole.pl

dr Antoni Maziarz

amaziarz@uni.opole.pl

researching

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO

tciesielski@uni.opole.pl

muzykologia

Ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak

grzegorz.pozniak@uni.opole.pl

Instytut Nauk Pedagogicznych

pedagogika

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl

dr Beata Górnicka

bgornicka@uni.opole.pl

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl

dr Agnieszka Włoch

awloch@uni.opole.pl

pedagogika specjalna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl

dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

irena.mudrecka@uni.opole.pl

praca socjalna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO – zastępca dziekana

idobra@uni.opole.pl

Socjologia (w tym INTERCULTURAL COMMUNICATION)

dr Michał Wanke

michal.wanke@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj

isobieraj@uni.opole.pl

design i komunikacja społeczna

dr Michał Wanke

michal.wanke@uni.opole.pl

Instytut Psychologii

psychologia

dr Przemysław Zdybek

pzdybek@uni.opole.pl

dr Katarzyna Skałacka

katarzyna.skalacka@uni.opole.pl

7.

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

bezpieczeństwo międzynarodowe

dr Joanna Kulska

jkulska@uni.opole.pl

dr Grzegorz Haber – zastępca dziekana

grzegorz@haber.edu.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl

politologia

dr Joanna Kulska

jkulska@uni.opole.pl

public relations

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl

stosunki międzynarodowe

dr Joanna Kulska

jkulska@uni.opole.pl

zarządzanie publiczne

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl

8.

Wydział Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych

administracja

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl

dr Marta Rostropowicz-Miśko – zastępca dziekana

mrostropowicz@gmail.com

bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl

obsługa biznesu

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl

prawo

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl

mgr Rafał Wielki

rwielki@uni.opole.pl

9.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biologii

biologia (w tym PALEOBIOLOGY)

dr Katarzyna Górka

kgorka@uni.opole.pl

dr Anna Kocorek – zastępca dzekiana

kocanka@uni.opole.pl

biomonitoring

dr Katarzyna Górka

kgorka@uni.opole.pl

 

gospodarka leśna

dr Katarzyna Górka

kgorka@uni.opole.pl

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

biotechnologia
biotechnologia medyczna

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

dr Katarzyna Grata

kgrata@uni.opole.pl

architektura krajobrazu

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

dr Sławomir Wierzba

slawi@uni.opole.pl

edukacja techniczno-informatyczna

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

inżynieria środowiska
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

rolnictwo

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

10.

Wydział Teologiczny

Instytut Nauk Teologicznych

nauki o rodzinie

ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

mlis@uni.opole.pl

ks. dr Janusz Podzielny

jpodzielny@uni.opole.pl

teologia

ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

mlis@uni.opole.pl

ks. dr Mateusz Potoczny – zastępca dziekana

mpotoczny@uni.opole.pl

turystyka i kultura śródziemnomorska

ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

mlis@uni.opole.pl

ks. prof. dr hab. Norbert Widok

nwidok@uni.opole.pl

11.

Wydział Sztuki

Instytut Sztuk Wizualnych

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

mhlawacz@uni.opole.pl

mgr Krzysztof Kowalski – zastępca dziekana

kkowalski@uni.opole.pl