Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?


 

1. Pobrać wniosek. Można go otrzymać:

  • w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franka 108,
  • u prezesów organizacji polskich,
  • pobrać ze strony internetowej Konsulatu www.lwow.msz.gov.pl

2. Wypełnić wniosek zgodnie z OBJAŚNIENIAMI dołączonymi do wniosku (zamieszczone są także na podanej wyżej stronie internetowej).

3. Dołączyć jedno zdjęcie (wykonane wg wskazówek podanych na wniosku) i wkleić je na zaznaczonym miejscu we wniosku.

4. Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, tak aby podpis mieścił się w narysowanej ramce.

5. Skompletować dokumenty, które będą służyć jako dowody polskości. Prosimy z podanego przy objaśnieniach zakresu dokumentów wybrać tylko te, które najpełniej i najpewniej potwierdzają polskość wnioskodawcy. Np. w sytuacji, gdy wnioskodawca ma jednego z rodziców Polaka, wystarczy tylko jeden dokument – metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców. Taka sytuacja przedstawiona jest na wzorze wypełnienia wniosku.

 

6. Skopiować oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 5.

7. Skopiować paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania).

8. Zatelefonować do Konsulatu na numer: (32) 295 79 88 i umówić się z konsulem na rozmowę.

9. Zgłosić się na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie zabierając ze sobą: wypełniony wniosek ze zdjęciem oryginały i kserokopie dokumentów, stanowiących dowody (patrz pkt. 5) oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego i wewnętrznego.

UWAGA! Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

UWAGA! Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Przedłoży do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego i przeprowadzi rozmowę na temat Polski, jej historii, kultury a także obyczajów i tradycji polskich. Przewidywany czas rozmowy: 15-20 minut.